Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Kubalíková, Andrea: Možné inovácie v profesijnom rozvoji učiteľov


Anotácia: Možné inovácie v profesijnom rozvoji učiteľov.Príspevok poukazuje na možné inovácie v systéme ďalšieho vzdelávania učiteľov s rešpektovaním andragogických aspektov, ktoré vychádzajú z edukácie dospelých a na ktoré sa sústreďuje pozornosť mnohých zahraničných štúdií o profesijnom rozvoji učiteľov. Na základe analýzy vybraných odborných štúdií a skúseností autorky z realizácie medzinárodnej projektovo-výskumnej štúdie komparuje viacero prístupov, teoretických koncepcií a modulov, ktoré sa zameriavajú na oblasť profesijného rozvoja učiteľov a ich kontinuálneho vzdelávania.

PEDAGOGIKA.SK, 2015, ročník 6, č. 1: 7-23

Kľúčové slová: pedeutológia; andragogický a epistemologický prístup k vzdelávaniu učiteľov; profesijný rozvoj pedagóga

The Possible Innovations in the Teacher Professional Development. The contribution underlines the potential innovation in post-initial teacher training with respect andragogical aspects that are based on the education of adults and that is focused the attention of many foreign studies on the professional development of teachers. Based on an analysis of selected studies and professional experience of the author’s cooperating international design-research study compares several approaches, theoretical concepts and modules that focus on the area of lifelong teacher education and their professional development.

PEDAGOGIKA.SK, 2015, Vol. 6 (No. 1: 7-23)

Key words: : teacher professional development; andragogical and epistemological approach to post-initial teacher education

Stiahnuť celý článok v PDF