Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Mažgon, Jasna: Akčný výskum učiteľa v teórii a v praxi


Anotácia: Príspevok analyzuje problematiku akčného výskumu učiteľov. Zaoberá sa možnosťami akčného výskumu ako metodologického nástroja na realizáciu výskumov a následných zmien v pedagogickej praxi učiteľov. Vychádza z aktuálnych reformných podmienok práce učiteľov, pre ktoré je príznačná vyššia miera pedagogickej autonómie. Vymedzuje akčný výskum vo vzťahu k neformálnemu výskumu, kvalitatívnemu a kvantitatívnemu výskumu. Približuje aktuálne dilemy, ktoré sa vynárajú pri výskumoch učiteľov, predovšetkým vo fáze publikovania a poskytnutia výsledkov výskumu kritickej odbornej verejnosti. Poukazuje na skutočnosť, že v akčných výskumoch prevláda predovšetkým kvalitatívna metodológia, čo však neznamená, že by výskum nemal podliehať princípom plánovitej a systematickej práce a nemusel rešpektovať kritériá platnosti a spoľahlivosti. Zovšeobecňuje analyzované otázky a načrtáva možné spôsoby riešenia širšieho a kvalifikovanejšieho zapojenia učiteľov do výskumov tohto typu, a tým aj zlepšenie ich každodennej praxe.
PEDAGOGIKA.SK, 2012, ročník 3, č. 3: 181-192

Kľúčové slová: reformné zmeny v školstve, akčný výskum, učiteľský výskum, neformálny výskum, kvalitatívny výskum, kvantitatívny výskum.

Teachers´ Action Research in Theory and Practice. The paper discusses the possibilities of action research of teachers. Action research is considered a methodological tool offered to teachers for conducting their own research which results in the change of their instructional practice. Although qualitative methodology is predominant in action research, it does not mean that it should not be governed by principles of planned and systematic investigation and should not take into account the criteria of validity and reliability. The article addresses some fundamental dilemmas occurring in teachers’ research, particularly as concerns the publication of research results and their dissemination to a critical professional audience. The paper is based on the thesis that teachers – mostly due to their limited methodological expertise – only rarely carry out action research projects and, consequently, do not exploit the potential that this type of research has for the improvement of their everyday practice.
PEDAGOGIKA.SK, 2012, Vol. 3. (No. 3: 181-192)

Key words: school reforms, action research, teachers´research, informal research, qualitative research, quantitative research.

Stiahnuť celý článok v PDF