Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Mišáková, Petra: Podporované vzdelávanie ľudí s duševnou poruchou


Anotácia: Podporované vzdelávanie ľudí s duševnou poruchou.Práca prezentuje dôležitosť vzdelávania a následky duševnej poruchy v oblasti vzdelávania. Zameriavame pozornosť na zrealizovaný výskum a zhŕňame jeho výsledky. Hlavným cieľom výskumu bolo zmapovať potreby ľudí s duševnou poruchou pri vzde-lávaní, zistiť s akými problémami sa stretávajú, aké zdroje podpory využívajú alebo by radi využívali. Kvalitatívnou metódou hĺbkového rozhovoru sme skúmali skúsenosti so vzdelávaním a postoj k opätovnému vzdelávaniu u ľudí s duševnou poruchou, ktorí využívajú komunitné služby.

PEDAGOGIKA.SK, 2015, ročník 6, č. 2: 112-126

Kľúčové slová: duševná porucha, podporované vzdelávanie

Supported Education of People with Mental Disorder. This thesis presents the importance of education and the consequences of mental disorders in the field of education. We focus our attention on executed research and summarizing its results. The main goal of the thesis was to study the needs of people with mental disorders in education, find out what problems they encounter, what sources of support used or would like to use. We explored educational experience and attitude to re-education by qualitative method of in-depth interview advances with people with mental disorders, who use community services.

PEDAGOGIKA.SK, 2015, Vol. 6 (No. 2: 112-126)

Key words: : mental disorder, supported education.

Stiahnuť celý článok v PDF