Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Predanocyová, Ľubica: Pedagogická aktivita Ľudovíta Štúra


Anotácia: Pedagogická aktivita Ľudovíta Štúra. Medzi najvýznamnejšie osobnosti novodobých slovenských dejín patrí Ľudovít Štúr. Štúr je vnímaný predovšetkým v súvislosti s jeho politickou aktivitou, úsilím o národnú emancipáciu, ale aj v kontexte historickom, filozofickom a jazykovednom. Štúdia má ambíciu poskytnúť obraz o jeho práci v pedagogickom teritóriu, nakoľko mnohé zásadné podnety v tejto oblasti sa stali východiskom na realizáciu myšlienky samostatnosti slovenského národa v 19. storočí. Konštituovanie systému výchovy a vzdelávania, v ktorom Štúr obsiahol dôležité aspekty: obsahový, organizačno-formálny, didaktický, prakticko-realizačný, možno označiť za paradigmatické. Štúrov systém bol tvorený na základe jeho filozofického prístupu a priamej skúsenosti s nepriazni-vou sociálno-historickou realitou. Autorka má záujem evokovať patričnú pozornosť odbornej aj širokej verejnosti na menej známu oblasť Štúrovho historického vystúpenia v čase, kedy si v roku 2015 pripomíname dvesté výročie od jeho narodenia.

PEDAGOGIKA.SK, 2015, ročník 6, č. 2: 65-85

Kľúčové slová: výchovná práca; národná škola; školský program; slovenská inteligencia

Pedagogical Activity of Ľudovít Štúr. The most significant personalities of modern Slovak history include Ľudovít Štúr. Štúr is perceived primarily in connection with his political activity, the efforts for national emancipation, but well as in the context of historical, philosophical, linguistic. The ambition of study is to provide a picture of his activity in the pedagogical context, because fundamental initiatives in this area became the starting point for the realization of the idea of independence of Slovak nation in the 19th century. Štúr creates educational system, which include more important aspects: content, organizational and formal, didactic, practical-realization, and can be described as a paradigm. Educational system was formed on the basis of Štúr philosophical approach and his the direct experience of with an unfavorable socio-historical period. The author wishes to evoke proper attention the professional and general public on the lesser known area of Stur’s historic appearances at a time when a recalled two hundred years since his birth.

PEDAGOGIKA.SK, 2015, Vol. 6 (No. 2: 65-85)

Key words: : Educational work. National School. School program. Slovak intelligence

Stiahnuť celý článok v PDF