Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Subkultúra pedagogických a andragogických vied


Vrstvy kultúry v širšom a užšom poňatí. Akceptovateľné vymedze­nie výchovovednej kultúry. Inštitucionálne subkultúry výchovo­vedy/edu­kológie. Revidovaná medzinárodná definícia výskumu a vývoja. Štandardy pre vypracovanie správ o empirickom sociálnovednom a osobitne o humanitne orientovanom edukačnom výskume. Štandardy pre vyhodnocova­nie/evalváciu programov v školstve. Štandardy etického kódexu pracovníkov výskumu, vývoja a vyhodnocovania. Kultúra jazyka pedagogických a andra­gogických vied. Potreby a výhľady pedagogického a andragogického výskumu a vývoja.

Štefan Švec

Stiahnuť celý článok v PDF