Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Müller, Oldřich (ed.) a kol.: Terapie ve speciální pedagogice (Jana Svetlíková)


2.prepracované vydanie, Praha: Grada Publishing, a.s. 2014, 508 s. ISBN 978-80-247-4172-7

Početný, 22-členný pestrý kolektív autorov pod vedením editora Oldřicha Müllera, pracovníka Ústavu špeciálnopedagogických štúdií Pedagogickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, sa podujal na náročnú úlohu pojednať o terapii v špeciálnej pedagogike a zhrnúť doterajšie výsledky a skúsenosti v Českej republike. Ako sám editor uvádza v úvode, na prelome tisícročí sa mení paradigma českej špeciálnej pedagogiky a dochádza k me-dziodborovému „prelamovaniu“ hraníc a k rozširovaniu okruhu potenciálnych kompetencií špeciálnych pedagógov smerom k používaniu špecifických terapeutických prístupov. Nie že by sa v špeciálnopedagogickej praxi aj doteraz nevyužívali v oblasti reedukácie, kompenzácie a rehabilitácie postupy s tera-peutickým presahom, ale problémom bolo odlíšenie miery výchovno-vzdelávacieho a terapeutického charakteru týchto prístupov a postupov. Na druhej strane aj vzdelávanie špeciálnych pedagógov sa minulosti neorientovalo na terapie, ale špeciálnopedagogické metódy a postupy.

Stiahnuť celý článok v PDF