Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Průcha, Jaroslav: Andragogický výzkum (Július Matulčík)


Praha: Grada 2014, 152 s. ISBN 978-80-247-5232-7

O andragogike sa v odborných kruhoch veľmi často hovorí ako o mladej vede, ktorá sa vo svojom vývoji nachádza v štádiu, najmä v posledných rokoch, pomerne dynamického rozvíjania systému andragogiky. Rozvoj základných ako i špeciálnych andragogických disciplín, ktorých úlohou je odhaľovať špecifické zákonitosti v jednotlivých oblastiach edukácie dospelých, nie je možný bez využitia poznatkov získaných teoretickým a empirickým výskumom podlože-ným aj zodpovedajúcou metodológiou. Pri rozvíjaní vedného systému andragogiky zohrávala a zohráva významnú úlohu najmä pedagogika, z ktorej andragogika čerpá, okrem terminológie, aj teoreticko-metodologické východiská, spoločné pre edukačné vedy.

Stiahnuť celý článok v PDF