Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Ferková, Štefánia: Možnosti rozvoja morálnych kompetencií žiakov – seminár pre učiteľov na nižšom sekundárnom stupni vzdelávania


Dňa 13.06.2017 sa na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave konal odborný seminár pre učiteľov na nižšom sekundárnom stupni vzdelávania s názvom Možnosti rozvoja morálnych kompetencií žiakov. Seminár bol určený učiteľom z praxe, ktorých zaujíma problematika rozvoja morálky žiakov, najmä pre učiteľov etickej výchovy, koordinátorov prevencie, výchovných poradcov. Na seminári sa zúčastnili aj iní pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci, ale aj kolegyne a kolegovia z fakulty. Seminár je jedným z výstupov vedeckého projektu KEGA 026UK-4/2015 s názvom: Morálne postoje detí a dospelých v rodine a škole: aplikovaný výskum a metodický materiál pre učiteľov, výchovných poradcov a koordinátorov prevencie, ktorý realizujú pracovníci z Katedry pedagogiky a sociálnej pedagogiky z Ústavu pedagogických vied a štúdií Pedagogickej fakulty UK v Bratislave.

Stiahnuť celý článok v PDF