Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Bartušová, Michaela: Občianske vzdelávanie s využitím princípov deliberatívnej demokracieAnotácia: Udržanie demokracie ako politického zriadenia závisí od vzdelaných občanov, ktorí sú schopní kriticky myslieť a racionálne argumentovať. Každý človek v danej spoločnosti by mal disponovať istými občianskymi kompetenciami. Tie by mali byť rozvíjané predovšetkým v období všeobecného vzdelávania. Zmyslom gramotnosti je okrem rozvoja zručností čítania a písania aj príprava žiakov na občiansky a politický život. Na to, aby sa jednotlivci stali súčasťou spoločnosti, musia vedieť čítať pre svoje účely a zároveň hodnotiť informácie s cieľom uskutočniť rozhodnutia. V súčasnosti si v zahraničnej edukačnej sfére čoraz viac získava pozornosť koncept deliberatívnej demokracie, ktorý vychádza z predstavy, že cieľom deliberácie nemusí byť nevyhnutne prijatie konsenzu, ale jej podstatou je diskusia o probléme s ostatnými jednotlivcami, argumentovanie a zdôvodňovanie. Práve v rámci občianskeho vzdelávania si deliberácia môže nájsť vhodné uplatnenie ako typ komunikačnej techniky podporujúci skupinovú diskusiu. Ide tak o rozlišovanie medzi demokratickým a pedagogickým konceptom deliberácie, pričom v príspevku vychádzame z pedagogického konceptu.

PEDAGOGIKA.SK, 2020, ročník 11, č. 1: 5-15

Kľúčové slová: deliberatívna demokracia, deliberácia, občianske vzdelávania, občianska gramotnosť

Civic Education Using the Principles of Deliberative Democracy. Maintaining democracy as a political establishment depends on educated citizens who are able to think critically and reasonably. Every person in a society should have certain civic competences. These should be developed especially in the period of general education. In addition to developing reading and writing skills, literacy aims to prepare pupils for civic and political life. In order to become part of society, individuals need to be able to read for their own purposes and at the same time evaluate information to make decisions. Nowadays, the concept of deliberative democracy is increasingly gaining attention in the foreign educational sphere, based on the notion that deliberation does not necessarily aim at adopting consensus, but rather involves discussing the problem with other individuals, arguing and reasoning. It is in the context of civic education that deliberation can find a suitable application as a type of communication technique supporting group discussion. It is thus a distinction between the democratic and pedagogical concept of deliberation, while the paper is based on the pedagogical concept.

PEDAGOGIKA.SK, 2020, Vol. 11 (No 1: 5-15)

Key words: deliberative democracy, deliberation, civic education, civic Literacy.

Stiahnuť celý článok v PDF