Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Benyak, Jozef – Kövérová, Estera – Vranaiová, Klára: Vybrané atribúty komparatívnej pedagogiky ako vedného odboru


Anotácia: Vybrané atribúty komparatívnej pedagogiky ako vedného odboru. V predkladanom článku sa venujeme vybraným (filozofickým a sociopolitickým) atribútom komparatívnej pedagogiky. V prvom rade sa zaoberáme charakteristi-kou komparatívnej pedagogiky a jej definíciou, v druhom rade základnými pojmami a v neposlednom rade oblastiam, ktoré by mali podľa nášho názoru byť predmetom skúmania v komparatívnej pedagogike. Spoločne s autorkou Manzon súhlasíme, že komparatívna pedagogika je interdisciplinárny pododbor peda-gogických vied, ktorý systematicky skúma podobnosti a rozdiely medzi vzdeláva-cími systémami v dvoch a viacerých národných alebo kultúrnych kontextoch a ich interakciu s vnútorným a vonkajším pedagogickým prostredím. Väčšina autorov a autoriek je toho názoru, že komparatívna pedagogika by mala pri analýze pojmov, ako napríklad globalizácia, internacionalizácia, neoliberalizmus, vedo-mostná ekonomika, celoživotné vzdelávanie, ľudský kapitál, pracovný tréning (odborné vzdelávanie), verejná edukácia, industrializácia, zaujať kritický pohľad na spoločnosť a jej výchovnovzdelávací systém.

PEDAGOGIKA.SK, 2014, ročník 5, č. 3: 193-218

Kľúčové slová: komparatívna pedagogika, neoliberalizmus, globalizácia, vedný odbor

Selected Attributes of Comparative Education as a Field. At this article we discuss comparative education as science and define its subject. We look at comparative education through the historical context, but on the other hand we deal with contemporary problems of comparative education and address issues like generating global standards of education, disappearance of national specificities of education, measures of education, relationship between trade market and education, problems of public education, what is interpretation of human capital and new formed competencies and what is the implications of this interpretations. According to us comparative education is the area where problems of education in this global society take place.

PEDAGOGIKA.SK, 2014, Vol. 5 (No. 3: 193-218)

Key words: Comparative education, neoliberalism, globalization, field

Stiahnuť celý článok v PDF