Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Hanesová, Dana: Pedagogická koncepcia Mateja Bela (1684 – 1749)


Anotácia: Pedagogická koncepcia Mateja Bela (1684 – 1749). Príspevok približuje význam pedagogického diela Mateja Bela z pohľadu súčasných edukačných vied. V prvej časti analyzuje východiská Belovej pedagogiky, najmä vplyv pietistickej pedagogiky a jej aplikáciu pedagogického realizmu. Z historických dokumentov, zaznamenávajúcich Belove reformné počiny v školách v Banskej Bystrici a v Bratislave, je možné utvoriť si predstavu koncepcie Belovej pedagogiky. Najrozsiahlejšia časť venovaná Belovej koncepcii učiteľstva analyzuje dimenziu teleologickú – jeho štruktúru cieľov, dimenziu sociálno-inštitucionálnu – vzťahy medzi subjektami výchovy, dimenziu obsahovú ako aj dimenziu didakticko-metodickú. Autorka stručne naznačuje aj základné princípy Belovej koncepcie vychovávania a výchovného poradenstva. V závere hodnotí významnosť vplyvu Belových reforiem ako aj ich obmedzenia.

PEDAGOGIKA.SK, 2014, ročník 5, č. 4: 273-289

Kľúčové slová: Matej Bel, pedagogická koncepcia, učiteľstvo, vychovávanie, pietistická pedagogika, pedagogická reforma, didaktika.

Teaching conception of Matej Bel (1684 – 1749). The study presents the importance of teaching work of Matej Bel in terms of current educational sciences. The first part analyzes the bases of Bel’s pedagogy, particularly the influence of Pietist education and its application of pedagogical realism. Out of historical documents recording Bel’s reform achievements in schools in Banska Bystrica and Bratislava, it is possible to construct an idea of Bel’s educational conception. The largest section on Bel’s concept of teaching analyzes the teleological dimension – his structure of objectives, the socio-institutional dimension – the relationship between education entities, as well as the content dimension and the didactic-methodical dimension. The author briefly indicates Bel’s basic principles of affective education and educational counseling. In conclusion she assesses the significance of the impact of Bel’s reforms as well as their limitations.

PEDAGOGIKA.SK, 2014, Vol. 5, č. 4: 273-289

Key words: : Matej Bel, educational concept, teaching, formation, Pietist pedagogy, educational reform, teaching methods

Stiahnuť celý článok v PDF