Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Karpeľová, Radoslava, Haláková, Zuzana: Obsahová analýza náročnosti textu v téme Karboxylové kyseliny v učebniciach chémie pre základné a stredné školy na SlovenskuAnotácia: Didaktické texty spracované v učebniciach pre základné a stredné školy sú častokrát podrobované kritike zo strany učiteľov, rodičov i samotných adresátov, t.j. žiakov, sú posudzované ako náročné, presýtené informáciami, nezaujímavé a označované ďalšími negatívnymi prívlastkami. Na obsahovú analýzu náročnosti sme vybrali tému z organickej chémie Karboxylové kyseliny. Vychádzali sme z dostupných a učiteľmi aktuálne používaných učebníc chémie pre základné školy a gymnáziá na Slovensku. Z tohto dôvodu sa javí ako opodstatnené potvrdiť alebo poprieť kritiku konkrétnymi meraniami a zisteniami. Cieľom bolo preskúmať náročnosť vybraných textov s rovnakým obsahovým zameraním v dostupných učebniciach chémie na Slovensku. Ukázalo sa, že nami analyzované texty sa svojou obťažnosťou zaraďujú do priemerných hodnôt, ktoré uvádzal Průcha (1998) pre učebnice chémie.

PEDAGOGIKA.SK, 2020, ročník 11, č. 1: 46-57

Kľúčové slová: analýza textu; náročnosť chemického textu, učebnice chémie

Content analysis of a textual matter difficulty in the topic Carboxylic Acids in chemistry textbooks for the primary and secondary grammar schools in Slovakia. The pedagogical texts in the textbooks for the primary and secondary grammar schools are very often critisised by teachers,, parents and pupils as well. The texts are evaluated as difficult, overburdened and uninteresting etc. There was chosen the content analysis of a textual matter for the organic chemistry topic Carboxylic Acids. The groundwork was an analysis of the accessible and currently used chemistry textbooks at the primary and secondary schools in Slovakia. From this point of view it seems resonable to validate or to disprove the critics with factual measuring and findings. The aim was to explore the difficulty of chosen textual matter with the same content in the accessible Slovak chemistry textbooks. We found out that the texts we analysed were in average values, that Průcha (1998) determined for chemistry textbooks.

PEDAGOGIKA.SK, 2020, Vol. 11 (No 1: 46-57)

Key words: analysis of textual matter, chemistry textbook, difficulty of chemical textual matter.

Stiahnuť celý článok v PDF