Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Koldeová, Lujza: Využívanie pozitívneho hodnotenia v rodinnej výchove v Slovenskej republike a Nemeckej spolkovej republike


Anotácia: V príspevku sa zaoberáme vybranými aspektami problematiky pozitívneho hodnotenia využívaného v rodinnej výchove z teoreticko-empirického hľadiska. Základným východiskom teoretickej časti je pohľad na pozitívne hodnotenie v zmysle jeho motivačného pôsobenia na osobnosť. V empirickej časti prezentujeme vybrané výsledky výskumu realizovaného na výskumnej vzorke žiakov vyššieho sekundárneho vzdelávania a ich rodičov v Slovenskej republike a Nemeckej spolkovej republike.

PEDAGOGIKA.SK, 2020, ročník 11, č. 3: 169-185

Kľúčové slová: hodnotenie, pozitívne hodnotenie, rodina, rodinná výchova, motivácia, žiaci vyššieho sekundárneho vzdelávania, rodičia, Slovenská republika, Nemecká spolková republika.

Selected aspects of positive evaluation in family education in the Slovak Republic and the Federal Republic of Germany. The paper deals with the issue of selected aspects of positive evaluation used in family education from the theoretical and empirical point of view. The basic starting point is an outlook at the positive evaluation in terms of its motivational influence on personality. In the empirical part we present selected results of research conducted on a research sample of upper secondary pupils and their parents in the Slovak Republic and the Federal Republic of Germany.

PEDAGOGIKA.SK, 2020, Vol. 11 (No 3: 169-185)

Key words: evaluation, positive assessment, family, family education, motivation, upper secondary pupils, parents, Slovak Republic, Federal Republic of Germany.

Stiahnuť celý článok v PDF