Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Komora, Juraj, Kozárová, Nina: Vzťah výkonovej motivácie a veku žiakovAnotácia: Motivácia je v učebnom procese žiakov navonok veľmi ťažko pozorovateľná. Nevieme ju objektívne posúdiť, s istotou ju nevidíme, t. j. nevieme ani s určitosťou povedať, s akou mierou a akým druhom motivácie konkrétny žiak k požadovanému výkonu pristupuje. Čo ale vieme s istotou povedať je, že na celú problematiku nemôžeme nazerať len z hľadiska vonkajšej a vnútornej motivácie, ale musíme ju vnímať z pohľadu rôznych dimenzií. V nadväznosti na spomínanú skutočnosť sa naša štúdia zaoberá otázkami výkonovej motivácie a analyzuje ju vo vzťahu k veku žiakov.

PEDAGOGIKA.SK, 2019, ročník 10, č. 3: 172-180

Kľúčové slová: motivácia, školský výkon žiakov, výkonové potreby, výkonová motivácia

Relation between performance motivation and pupil age. Is very difficult to observe motivation in the pupils‘ learning process. We cannot objectively assess motivation, we do not see it with certainty, we do not know how much and what kind of motivation individual pupils‘ approaches require to achieve the desired school performance. However, we can say with certainty that we cannot look at the whole issue only from the perspective of external and internal motivation, but we must perceive it from the perspective of different dimensions. Consequently, our study deals with the issue of performance motivation and it is based on the analysis in relation to the age of the pupils.

PEDAGOGIKA.SK, 2019, Vol. 10 (No 3: 172-180)

Key words: motivation, school performance of pupils, performance needs, performance motivation.

Stiahnuť celý článok v PDF