Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Komora, Juraj, Polakovičová, Renáta: Komparácia hodnotových preferencií v súvislosti s orientáciou na záujmovú činnosť


 

Anotácia: Problematika hodnôt a hodnotovej orientácie je v súčasnosti predmetom množstva diskusií širokej vedeckej, ale aj laickej verejnosti. Množstvo pedagógov, psychológov či sociológov prezentuje svoje snahy analyzovať a vysvetliť príčiny zmien v hodnotovej orientácii najmä mladých ľudí v období vrcholnej puberty. V rámci nášho skúmania sme zisťovali, či má zameranie záujmových aktivít vplyv na hodnotovú orientáciu žiakov (študentov) spomínaného veku.

PEDAGOGIKA.SK, 2017, ročník 8, č. 4: 217-225

Kľúčové slová: hodnoty, hodnotová orientácia, hodnotový systém, záujmová činnosť.

Comparison of Value Preferences in Relation to Interest Orientation. The issue of values and value orientation is currently the subject of much discussion by the broad scientific but also laic public. A number of educators, psychologists, or sociologists present their efforts to analyze and explain the causes of change in the value orientation of young people in the peak puberty period. As part of our research, we have determined whether the focus of interest activities has an impact on the value orientation of pupils (students) of that age.

PEDAGOGIKA.SK, 2017, Vol. 8 (No 4: 217-225)

Key words: value, value orientation, value system, interest activity.

Stiahnuť celý článok v PDF