Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Kovalčíková, Iveta – Džuka, Jozef: Konceptualizácia pojmu sociálne znevýhodňujúce prostredie


Anotácia: Konceptualizácia pojmu sociálne znevýhodňujúce prostredie. V prí-spevku je upozornené na nedostatočné vymedzenie pojmov, ktoré sa používajú na vyjadrenie nepriaznivých sociálnych podmienok dieťaťa v pedagogickom diskurze. Pre porovnanie autori uvádzajú používanie príbuzných, nie však synonymických pojmov v sociologickom odbornom prostredí. Ako vhodná alternatíva pre pomenovanie týchto podmienok sú navrhované pojmy „sociálne znevýhodňujúce prostredie“ a pre dieťa, ktoré z takého prostredia pochádza „dieťa zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia“. Autori uvádzajú definície týchto pojmov a v závere príspevku upozorňujú na rôzne aspekty sociálne znevýhodňujúceho prostredia – politický, spoločenský, ekonomický, pedagogický a psychologický.

PEDAGOGIKA.SK, 2014, ročník 5, č. 1: 5-27

Kľúčové slová: sociálne znevýhodňujúce prostredie, dieťa zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia

The Concept of Socially Disadvantaging Environment. The paper tackles the insufficient definition of concepts used to delineate adverse social conditions in educational discourse. The authors compare the use of related, but not synonymic concepts from the field of sociology. An alternative way to label these conditions is proposed, namely „socially disadvantaging environment“ and for a child stemming from such conditions „a child from socially disadvantaging environment“. The authors define these concepts and discuss various aspects of socially disadvantaging environment in the conclusion – political, social, economic, educational and psychological.

PEDAGOGIKA.SK, 2014, Vol. 5. (No. 1: 5-27)

Key words: socially disadvantaging environment; child from socially disad-vantaging environment

Stiahnuť celý článok v PDF