Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Lobotková, Alžbeta – Tomšik, Robert: Medzipohlavné rozdiely žiakov vyššieho sekundárneho vzdelávania v oblasti emocionálneho prežívania vyučovacej hodiny


Anotácia: Medzipohlavné rozdiely žiakov vyššieho sekundárneho vzdelávania v oblasti emocionálneho prežívania vyučovacej hodiny. Štúdia sa orientuje na medzipohlavné rozdiely v oblasti pozitívneho a negatívneho emocionálneho prežívania vyučovacej hodiny. Našou snahou bolo identifikovať rozdiely v jednotlivých typoch emocionálneho prežívania u študentov kategorizovaných podľa pohlavia. Výskumnú vzorku tvorili stredoškolskí študenti zo stredných odborných škôl v Trenčianskom kraji. Zaradených bolo 412 študentov, z toho 184 chlapcov a 228 dievčat. Ich priemerný vek bol 17,11 rokov. Rozdiely v jednotlivých typoch emocionálneho prežívania sme identifikovali prostredníctvom modifikovanej verzie Dotazníka emocionálneho prežívania. Dotazník obsahuje položky zamerané na pozitívne a negatívne prežívanie. Pôvodná verzia dotazníka obsahuje 36 položiek, kým modifikovaná verzia obsahuje 30 položiek (15 pozitívne prežívanie, 15 negatívne prežívanie). V oboch premenných dievčatá preukázali vyššie skóre ako chlapci. Štatisticky významný rozdiel sme však zaznamenali pri hodnotení negatívneho emocionálneho prežívania.

PEDAGOGIKA.SK, 2016, ročník 7, č. 3: 191-203

Kľúčové slová: emocionálne prežívanie, dotazník emocionálneho prežívania, pozitívne prežívanie, negatívne prežívanie, medzipohlavné rozdiely, vyučovacia hodina

Gender Differences of High School Student in the Context of Emotional Experience of the Lesson. Abstract: The present study focuses on the gender differences within positive and negative emotional experience of the lesson. Main research aim was to identify gender differences in the various types of emotional experience of students through a modified version of the Emotional experience questionnaire. The research sample consisted of school students from secondary vocational schools in Trencin region. 412 students were enrolled, including 184 boys and 228 girls. Their mean age was 17.11 years. The differences in the various types of emotional survival, we have identified through a modified version of the questionnaire of emotional survival. The questionnaire contains items aimed at positive and negative survival. The original version of the questionnaire contains 36 items, while the modified version contains 30 items (15 positive survival, 15 negative survival). As for the results, girls scored higher than boys in both variables while statistically significant difference was observed in the assessment of negative emotional experience.

PEDAGOGIKA.SK, 2016, Vol. 7 (No. 3: 191-203)

Key words: emotional experience, questionnaire emotional experience, positive emotional experience, negative emotional experience, gender differences, lesson

Stiahnuť celý článok v PDF