Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Lörinczová, Eva – Tomšik, Robert: Komparácia sociálnych zručností žiakov intaktných a žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami na bežnej základnej škole


 

Anotácia: Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môžu mať v školskej triede ťažkosti pri budovaní vzťahov so svojimi rovesníkmi. Dôležitou podmienkou pre rozvíjanie pozitívnych vzťahov, participácie s rovesníkmi je disponovať relevantnými sociálnymi zručnosťami. Táto štúdia opisuje sociálne zručnosti intaktných žiakov a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Prostredníctvom upravenej posudzovacej škály (SSRS; Gresham, Elliott, 1990) sa vykonával zber dát na vzorke 105 žiakov 9. tried bežných základných škôl. Analýza sa zakladala na troch premenných: Spolupráca, Asertivita, Empatia. Výsledky naznačujú, že priemerné hodnoty sociálnych zručností intaktných žiakov sú vyššie ako u žiakov so ŠVVP a možno konštatovať, že žiaci so ŠVVP majú väčší problém s empatickými prejavmi voči svojim rovesníkom, čo môže postupne viesť k pocitom osamelosti alebo odlúčenia..

PEDAGOGIKA.SK, 2017, ročník 8, č. 1: 16-29

Kľúčové slová: inkluzívne vzdelávanie, sociálne zručnosti, žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, spolupráca, asertivita, empatia.

The comparison of social skills between intact pupils and pupils with special educational needs in mainstream primary schools. When pupils with special educational needs are trying to build relationships with their classmates, they may encounter some difficulties. In this context, an important condition for the development of positive relationships and participation with peers is to possess relevant social skills. Hence, the present study concentrates on the social skills of intact pupils and pupils with special educational needs. The data were collected through modified Assessment scale (SSRS; Gresham, Elliott, 1990). The research sample consisted of 105 students in 9th grade of Slovak mainstream primary schools. The results were analyzed on the basis of the following three variables: Cooperation, Assertiveness, and Empathy. The results proved that intact pupils reached higher average value of social skills than pupils with special educational needs and it can be concluded that students with special educational needs have greater problems with empathic behavior when interacting with their peers which can gradually lead to the feelings of loneliness or separation.

PEDAGOGIKA.SK, 2017, Vol. 8 (No 1: 16-29)

Key words: inclusive education, social skills, pupils with special needs, cooperation, assertion, empathy.

Stiahnuť celý článok v PDF