Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Minárechová, Michaela: Využitie metódy concept cartoons© pri modifikácii žiackych predstáv o prírodných javoch


Anotácia: Využitie metódy concept cartoons© pri modifikácii žiackych predstáv o prírodných javoch. Concept cartoons© predstavuje inovatívnu vzdelávaciu a zároveň diagnostickú metódu, založenú na konštruktivistickom prístupe k príro-dovednému vzdelávaniu. V zahraničných zdrojoch nájdeme mnoho prác zaoberajúcich sa touto metódou a jej širokým uplatnením vo vyučovaní. Avšak na Slovensku nie je metóda concept cartoons© príliš známa a rozšírená. V našom príspevku sa zameriavame na priblíženie problematiky práce s metódou concept cartoons© tak v jej didaktickej, ako aj vo výskumnej aplikácii. Cieľom našej práce je identifikovať detské naivné predstavy o vybraných prírodných javoch prostredníctvom pretestov. V ďalšej časti výskumu aplikujeme metódu concept cartoons©, a tak sa pokúsime zistiť jej funkčnosť a didaktický potenciál.

PEDAGOGIKA.SK, 2014, roč. 5, č. 2: 137-159

Kľúčové slová: concept cartoons©, mladší školský vek, prekoncepty, prírodné javy

Using Concept Cartoons © for Modification of Pupil´s Ideas about Natural Phenomena. Concept cartoons © is an innovative educational as well as diagnostic method based on the constructivist approach to science education. We find many studies dealing with this method and its widespread use in the classroom in foreign sources. However, method concept cartoons © is not too well known and widespread in Slovakia. In our study, we focus on issues with the method concept cartoons © as in its didactic as well as research applications. The purpose of our study is to identify children’s naive ideas about selected natural phenomena by the pretest. In the next part of research we will apply method of concept cartoons© and try to find out its functionality and educational potential.

PEDAGOGIKA.SK, 2014, Vol. 5 (No. 2: 137-159)

Key words: concept cartoons©, younger school age, preconceptions, natural phenomena

Stiahnuť celý článok v PDF