Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Schunová, Romana: Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní seniorov


Anotácia: Informačné a komunikačné technológie, sociálne médiá nevynímajúc, sa stávajú súčasťou moderného vzdelávania. K modernému vzdelávaniu majú mať prístup všetky generácie, vrátane seniorov, a z toho dôvodu je nevyhnutné, aby boli aj seniori začlenení do vzdelávania v oblasti novodobých prvkov komunikácie. Je dôležité inovovať a modernizovať vzdelávanie seniorov v procese aktívneho starnutia a v období aktívnej staroby v súlade s požiadavkami modernej spoločnosti.

PEDAGOGIKA.SK, 2020, ročník 11, č. 1: 38-45

Kľúčové slová: aInformačné a komunikačné technológie, sociálne médiá, seniori, aktívne starnutie, aktívna staroba, vzdelávanie

Information and communication technologies in education of elderly people. Information and communication technologies and social media including are becoming an inevitable part of modern education. All generations including the elderly ought to have an access to modern education. It is necessary to educate senior citizens in the field of modern technologies. The education of the older people in the process of active ageing needs to be inovated and modernized in accordance with the needs of modern society.

PEDAGOGIKA.SK, 2020, Vol. 11 (No 1: 38-45)

Key words: information and communication technologies, social media, elderly people/senior citizens, active ageing, education.

Stiahnuť celý článok v PDF