Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Tatarko, Michal: Vplyv motivácie na úspešnosť učenia sa cudzieho jazyka


Anotácia: Vplyv motivácie na úspešnosť učenia sa cudzieho jazyka. Štúdia sa zaoberá skúmaním motivácie a jej vplyvom na učenie sa cudzieho jazyka. Jej primárnym cieľom je teoreticky a empiricky vymedziť vzťah motivácie a procesu učenia sa cudzieho jazyka. V teoretickej rovine sú opísané vybrané teórie o motivácii z historického aj súčasného pohľadu, typológia motivácie a motivácia v prepojení na vyučovanie a učenie sa cudzieho jazyka. Z teoretického rozboru sme vyvodili premenné, ktoré vystupujú ako možné prediktory úspešnosti učenia sa cudzieho jazyka. Pomenované faktory sú v práci analyzované teoreticky aj empiricky. Korelačný výskum bol uskutočnený na základe štatistického spracovania kvantitatívnych údajov zozbieraných na slovenských gymnáziách v Prešovskom kraji. Obsahom výskumu je štatistická analýza korelácií medzi viacerými nezávislými premennými a jednou závislou premennou – úrovňou úspešnosti učenia sa cudzieho jazyka. Na strane nezávislých premenných vystupujú faktory, ako všeobecná motivácia, vnútorná a vonkajšia motivácia učiť sa cudzí jazyk. Na zber dát boli použité nástroje založené na metóde dotazovania a škálovania. Jednotlivé výsledky potvrdili predpokladané skutočnosti a identifikovali všeobecnú a vnútornú motiváciu ako prediktor úspešnosti učenia sa cudzieho jazyka. Iné vzťahy vyplývajúce z interpretácie výsledkov poukázali na fakt, že vonkajšia motivácia nemá zásadný vplyv na túto úspešnosť. Tieto výsledky sú v porovnaní s inými zahraničnými štúdiami do značnej miery podobné.

PEDAGOGIKA.SK, 2016, ročník 7, č. 4: 241-262

Kľúčové slová: motivácia, cudzí jazyk, úspešnosť učenia sa, vnútorná a vonkajšia motivácia

The Effect of Motivation on the Second Language Learning Abstract: The paper deals with the examination of motivation and its impact on language learning. Its primary goal is to determine the relationship of motivation and the process of learning a foreign language theoretically and empirically. The theoretical part describes selected theories about motivation from a historical and current perspective, types of motivation and motivation in connection to teaching and learning a foreign language. Based on this theoretical analysis we have drawn variables that stand out as potential predictors of successful language learning. The predictors are analyzed theoretically and empirically. The empirical part is focused on statistical processing of data collected at Slovak grammar schools in Prešov district. The analysis is based on identifying correlations between several independent variables (general motivation, intrinsic and extrinsic motivation) and one dependent variable (the level of language learning success). The data were collected via questioning and scaling methods. The results confirmed the assumed hypothesis that general and intrinsic types of motivation serve as predictors of successful language learning. Other results revealed that extrinsic motivation does not have a significant impact on this success. These results are in comparison to other foreign studies largely similar.

PEDAGOGIKA.SK, 2016, Vol. 7 (No 4: 241-262)

Key words: motivation, foreign language, language learning success, intrinsic and extrinsic motivation

Stiahnuť celý článok v PDF