Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Kövérová, Estera: Školy ako pozitívne deviantné systémy


Anotácia: Školy ako pozitívne deviantné systémy. V článku sa zaoberáme mladými ľuďmi pochádzajúcimi zo segregovaného prostredia a ich možnosťami štúdia na stredných školách. Rómska populácia na Slovensku má veľmi nízku vzdelanostnú úroveň. Rómovia/ky, najmä tí z marginalizovaných komunít, často nedosahujú stredoškolské vzdelanie. Práca používa prístup pozitívnej deviácie a skúma práve tých Rómov a Rómky, ktorí/é boli v stredoškolskom štúdiu úspešní/é. Cieľom tejto časti výskumu je zistiť, aké okolnosti (kontext) a stratégie či praktiky na strane škôl umožnili mladým ľuďom z marginalizovaných rómskych komunít pokračovať alebo ukončiť stredoškolské vzdelávanie.

PEDAGOGIKA.SK, 2016, ročník 7, č. 2: 77-102

Kľúčové slová: marginalizovaná rómska komunita, stredná škola, prístup pozitívnej deviácie, disciplinačný systém, uplatniteľnosť na trhu práce, prihliadanie na ťažké životné podmienky, stereotypy o rómskych žiakoch/čkách

School as a Positive Deviants Systems. Abstract: In this article I deal with youngsters from segregated environment and their high school study options. There is very low level of education in Slovak Roma population. They do not achieve high school degree. My work use positive deviance approach and is focused on young Roma people successful in high school education. Aim of this part of the research, is find out what circumstances (context), strategies and practices help young people to reach high school degree.

PEDAGOGIKA.SK, 2016, Vol. 7 (No. 2: 77-102)

Key words: : marginalized roma community, high school, positive deviance approach, system of disciplination, employability, consideration of difficult living condition, stereotypes of roma students

Stiahnuť celý článok v PDF