Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Bánovčanová, Zuzana – Krajčovičová, Lucia: Adaptácia dieťaťa na základnú školu z pohľadu matiek s rôznou vzdelanostnou úrovňou


Anotácia: Adaptácia dieťaťa na základnú školu z pohľadu matiek s rôznou vzdelanostnou úrovňou. Príspevok sa zaoberá pohľadom matiek na adaptáciu dieťaťa na základnú školu, na spôsoby a obsah prípravy dieťaťa na ZŠ. Nielen dieťa prijíma novú rolu žiaka, školáka, ale aj rodičia (v našom prípade len matky) prijímajú nové povinnosti a zodpovednosti, ktoré s prechodom dieťaťa na základnú školu súvisia. Naším zámerom je opísať rôzne prístupy matiek podľa stupňa ich dosiahnutého vzdelania k príprave ich dieťaťa na tento prechod, na čo najplynulejšiu adaptáciu. Vychádzame pritom z obdobných štúdií autorov z česko-slovenského prostredia, ktoré ukazujú rôznosť prístupov matiek s vysokoškolským a nižším vzdelaním k výberu školy, či k príprave na ňu. V našom prípade opisujeme niektoré postupy a stratégie takýchto matiek, ktoré sú rôzne najmä v neskorších mesiacoch školovania, avšak všetky matky v našom výskume prenechávajú prípravu dieťaťa na školu vo veľkej miere na materskej škole.

PEDAGOGIKA.SK, 2016, ročník 7, č. 1: 40-53

Kľúčové slová: materská škola; základná škola; vzdelanie matiek; adaptácia, príprava

The Primary School Adaptation from the Perspective of Mothers with Different Educational Level. The contribution is dealing with a view of mothers on adaptation of the child to the primary school. Not only a child is accepting a new role of a pupil (schoolboy, schoolgirl), but parents are also accepting new duties and responsibilities which are connected to the change of a child starting a primary school. Our intention is to describe different approach of mothers, depending on their level of education, for the preparation of their child for this change to the most continuous adaptation. Our outcome is coming from analogous studies of authors from Czech-Slovak environment, which shows the diversity of approaches of mothers with higher education and lower education to the choice of school and preparation to it. In our case we describe some proceedings and strategies of these mothers, which are diverse especially in the late months of schooling, however, all mothers in our research leave the preparation of a child for school to a high extent to the nursery school.

PEDAGOGIKA.SK, 2016, Vol. 7 (No. 1: 40-53)

Key words: : nursery school, primary school, education of mothers, adaptation, preparation

Stiahnuť celý článok v PDF