Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Hanuliaková, Jana: Aktivizujúce vyučovanie (Adriana Mokrá)


Bratislava: Iris, 2015. 127 s. ISBN 978-80-8153-036-4

Predkladaná publikácia nepatrí k obsahovo rozsiahlym dielam, zaoberá sa však kľúčovými otázkami, ktoré pod vplyvom moderných trendov v edukácii rezonujú aj na Slovensku. Pedagogická veda v súčasnosti zacieľuje pozornosť zainteresovaných na didaktické teórie, trendy a smery v snahe nájsť ideálny model, respektíve stratégiu pretvárania tradičného vyučovania na aktívnejšie a efektívnejšie. Za najväčší prínos predkladanej publikácie možno považovať zámer autorky „upriamiť pozornosť na vybrané didaktické aspekty výučby, ktorých aplikovanie a rešpektovanie v pedagogickej praxi zvýši efektivitu práce učiteľa, uľahčia a najmä zatraktívnia proces učenia sa žiakom“. (s. 119)

Stiahnuť celý článok v PDF