Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

KOSOVÁ, Beata – PORUBSKÝ, Štefan: Transformačné premeny slovenského školstva po roku 1989


Autorov B. Kosovú a Š. Porubského zrejme nie je potrebné osobitne predstavovať našej odbornej pedagogickej komunite, pretože sú dostatočne známi svojou publikačnou, výskumnou a aj pedagogickou činnosťou. Tentoraz sa opätovne prezentujú prácou, ktorá je výsostne aktuálna, keďže sme každodenne svedkami rôznych úvah, polemík a aj diskusií o našom školstve. Publikácia, ako naznačuje aj jej názov, je významnou reflexiou školstva po roku 1989. Zrejme až história seriózne a objektívne zhodnotí procesy, ktoré sa v našom školstve udiali po spomenutom roku. O recenzovanej publikácii sa dá jednoznačne povedať, že je to vlastne prvé dielo, ktoré skutočne komplexnejšie hodnotí procesy, ktoré sa udiali po spoločensko-politických zmenách v roku 1989.

Stiahnuť celý článok v PDF