Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Zormanová, Lucie: Obecná didaktika. Pro studium a praxi (Mária Matulčíková)


Průcha označil všeobecnú didaktiku za kráľovnú pedagogiky alebo edukačných vied (2000, s. 101). Reflektoval dve poňatia všeobecnej didaktiky, to prvé, širšie sa spája s rozširovaním praxe a teórie vyučovania na celé pole zámerného učenia a vyučovania (všeobecná didaktika ako instructional science). Druhé poňatie túto vednú disciplínu interpretuje ako všeobecnú teóriu procesov učenia a vyučovania a teóriu o „obsahoch a formách týchto procesov v školskom edukačnom prostredí“ (Průcha, 2002, s. 102). V rámci úvah o metodologickom profile všeobecnej didaktiky citovaný autor spomína tiež úsilie niektorých teoretikov odlíšiť všeobecnú didaktiku od školskej didaktiky, odvolávajúc sa na Kalhousa, ktorý školskú didaktiku považuje za subsystém všeobecnej didaktiky a vymedzuje ju ako „teóriu výučby v podmienkach školy“.

Stiahnuť celý článok v PDF