Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — Ročník 12, číslo 2.

Jurík, Pavol: Stručný prehľad e-learningových nástrojov a možností ich používania

Anotácia: Dištančná výučba má mnohé špecifiká, medzi ktoré patria najmä absencia priameho medziľudského kontaktu, absencia klasickej vyučovacej tabule a dlhý čas strávený pred obrazovkami počítačov, tabletov alebo smartfónov. Autor článku zastáva názor, že klasická výučba v triedach sa e-learningovými prostriedkami nedá plnohodnotne nahradiť, no napriek tomu takéto nástroje predstavujú užitočnú pomôcku v čase, keď klasická výučba nie je možná. Cieľom tohto článku je vytvoriť stručný, ale výstižný prehľad rozličných typov             e-learningových nástrojov a možností ich využívania. E-learningové nástroje sme rozdelili do siedmich základných kategórií podľa účelu ich použitia, pričom niektoré kategórie sú podľa potreby členené na podkategórie.  Veríme, že  táto  klasifikácia  prinesie učiteľom základný prehľad o e-learningových nástrojoch, vďaka čomu sa budú môcť inšpirovať a obohatiť svoju výučbu o ten či onen nástroj podľa svojich špecifických potrieb a želaní. 

PEDAGOGIKA.SK, 2021, ročník 12, č. 2, s. 68-84

Kľúčové slová: e-learning, e-learningové nástroje, dištančná výučba, klasifikácia, pandémia.

 A brief overview of e-learning tools and the possibilities of their use. Distance learning has many specifics, including the absence of direct interpersonal contact, the absence of a classic blackboard and long time spent in front of computer screens, tablets or smartphones The author of this article is of the opinion that classical teaching in the classroom cannot be fully replaced by e-learning tools, but nevertheless such tools may be very useful at a time when classical teaching is not possible to do. The aim of this article is to create a brief but apposite overview of different types of e-learning tools and the possibilities of their use. We have divided e-learning tools into seven basic categories according to the purpose of their use, while some categories are divided into subcategories if it is needed. We believe that this classification will provide teachers with a basic overview of e-learning tools, thanks to which they will be able to inspire themselves and to enrich their teaching with this or that tool according to their specific needs and wishes.

PEDAGOGIKA.SK, 2021, vol. 12, no. 2, p. 68-84

Key words: e-learning, e-learning tools, distance learning, classification, pandemic.

Otvoriť celý článok v PDF

15 apríla, 2021   Komentáre vypnuté na Jurík, Pavol: Stručný prehľad e-learningových nástrojov a možností ich používania

Staníková, Žaneta: Vplyv rodiny a neformálneho vzdelávania na ašpirácie žiakov vo vede

Anotácia: Neustále klesajúci záujem žiakov o vedu a techniku na vyšších stupňoch vzdelávania je predmetom výskumu už mnoho rokov. Cieľom štúdie bolo preskúmať vplyv rodinného prostredia, ako aj vplyv intervencie učiteľov a neformálneho vzdelávania na vedecké ašpirácie žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania na Slovensku. Analýzou odpovedí 175 respondentov pomocou online dotazníka sme zistili, že žiaci si uvedomujú užitočnosť a dôležitosť vedy v každodennom živote, pričom faktory rodinného prostredia a neformálneho vzdelávania súvisia s ich budúcimi vedeckými ašpiráciami. Žiaci, ktorí poznali niekoho, kto sa angažuje vo vede, mali väčšiu pravdepodobnosť, že budú o vede častejšie rozprávať, a tiež vykazovali vyššiu frekvenciu vedeckých ašpirácií. Bez ohľadu na vedecké ambície sa žiaci zhodli v rebríčku návštevnosti inštitúcií neformálneho vzdelávania. Najnavštevovanejšie sú zoologické a botanické záhrady a najmenej navštevované vedecké kluby.

PEDAGOGIKA.SK, 2021, ročník 12, č. 2, s. 85-96

 Kľúčové slová: neformálne vzdelávanie, vedecké ašpirácie, vplyv rodiny

The influence of family and (non)formal education on students‘ aspirations in science. The ever-decreasing number of students interested in science and technology in higher education and subsequently in work has been the subject of research for many years. The aim of the study was to examine the impact of the family environment, teacher intervention and the importance of non-formal education on the scientific aspirations of lower secondary students in Slovakia. By analysing the answers of 175 respondents using an online questionnaire, we found that students are aware of the usefulness and importance of science in everyday life and the factors of family environment and non-formal education are related to their future scientific aspirations. Students who knew someone involved in science were more likely to converse about science, and the frequency of aspirations for the scientific profession was also higher among these students. Regardless of student’s scientific ambitions, students agreed in the ranking of non-formal education institutions – the most visited are zoological and botanical gardens and the least visited are science clubs.

PEDAGOGIKA.SK, 2021, vol. 12, no. 2, p. 85-96

 Key words: non-formal education, aspirations in science, family influence

Otvoriť celý článok v PDF

15 apríla, 2021   Komentáre vypnuté na Staníková, Žaneta: Vplyv rodiny a neformálneho vzdelávania na ašpirácie žiakov vo vede

Jančovičová, Jana: Problematika dištančného vzdelávania v Liečebno-výchovnom sanatóriu Poľný Kesov

Správa prináša charakteristiku liečebno-výchovného sanatória. Opisuje výchovno-vyučovací proces a odbornú starostlivosť deťom s poruchou pozornosti a aktivity, vývinovou poruchou učenia a hyperkinetickou poruchou. Identifikuje sa prezenčná a dištančná forma vyučovania, podporené prezentácie pre žiakov a práca so žiakmi pomocou terapeutických metód a preventívnych programov. Výsledky dištančnej formy vzdelávania poukázali na schopnosti / neschopnosti žiakov vedieť sa samostatne pripravovať na vyučovanie a byť cieľavedomým pri plnení povinností, na správanie sa detí v domácnosti, rešpektovanie zákonných zástupcov a na schopnosť / neschopnosť dodržiavania režimu a pravidiel.

Otvoriť celý článok v PDF

15 apríla, 2021   Komentáre vypnuté na Jančovičová, Jana: Problematika dištančného vzdelávania v Liečebno-výchovnom sanatóriu Poľný Kesov

Martincová, Romana: Správa z 11. ročníka vedeckej konferencie doktorandov Juvenilia Paedagogica 2021 v čase pandémie

Katedra pedagogických štúdií a Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave sa ani napriek globálnej pandémii nevzdali možnosti zorganizovať už tradičnú konferenciu Juvenilia Paedagogica pre študentov doktorandského stupňa štúdia zo Slovenska i zahraničia. Dňa 12.2.2021 sa uskutočnil jej 11. ročník s podtitulom Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov. Po prvýkrát bola súčasťou konferencie aj súťažná sekcia ŠVOK (Študentská vedecká odborná činnosť) pre študentov bakalárskych a magisterských programov. Konferencia sa uskutočnila pod záštitou dekanky fakulty doc. Viery Peterkovej a pedagógov a doktorandov Katedry pedagogických štúdií.

Otvoriť celý článok v PDF

15 apríla, 2021   Komentáre vypnuté na Martincová, Romana: Správa z 11. ročníka vedeckej konferencie doktorandov Juvenilia Paedagogica 2021 v čase pandémie

Tomečková, Patrícia: Prvopočáteční čtení a psaní (Martina Fasnerová)

Martina Fasnerová: Prvopočáteční čtení a psaní. Praha: Grada, 2018. 282 s. ISBN 978-80-271-0289-1.

Odborná literatúra k téme elementárneho čítania a písania je pre učiteľov veľmi užitočná. Monografia M. Fasnerovej (2018) ponúka komplexný pohľad na spomínanú problematiku podrobnou analýzou historického kontextu, ale aj príkladmi z praxe a realizovaným výskumom.

Otvoriť celý článok v PDF

15 apríla, 2021   Komentáre vypnuté na Tomečková, Patrícia: Prvopočáteční čtení a psaní (Martina Fasnerová)