Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Príhovor


Časopis Pedagogika.sk začína svoj IV. ročník trojicou štúdií, ktoré reprezentujú snahu redakčnej rady publikovať tematicky rôznorodé príspevky s potenciálom vyvolať diskusiu, reflexiu stavu, či podnietiť ďalší výskum a vývoj v oblasti pedagogiky. Uvítali sme aj recenzie aktuálnych publikácií a správy o udalostiach v pedagogickej obci a pedagogickom výskume.

Pre prvé číslo IV. ročníka Bogusław Sliwerski poskytol preklad svojej štúdie do slovenčiny a vyjadril záujem o pokračovanie alebo rozšírenie analýz vývoja peda-gogického myslenia ďalšími autormi. Príspevok Jiřího Mareša upozorňuje na podoby a možnosti využitia humoru vo vzdelávaní. Soňa Gallová a Eva Katrenia-ková použili informácie zo štúdií IEA PIRLS 2001 a 2006 pri skúmaní opodstatne-nosti odkladu začiatku povinnej školskej dochádzky. Pedagogika.sk je elektronický časopis a môže v rámci jedného čísla uverejniť až štyri kvalitné a podnetné príspevky. Je na vás, jeho čitateľoch a prispievateľoch, určiť témy a naplniť obsah čísla!

Stiahnuť celý príhovor v PDF