Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Danišková, Zuzana: Potenciály a limity v spoločenskovednej oblasti primárneho vzdelávania


V slovenskom obsahu vzdelávania pre 1. Stupeň ZŠ, ktorý je platný v súčasnej dobe, reprezentuje spoločenskovedné poznanie len jediný predmet – vlastiveda. Naše vzdelávanie donedávna poznalo aj predmet prvouka, ktorého obsah sa po poslednej revízii ŠVP rozdelil do predmetov vlastiveda a prírodoveda, čím tento predmet zanikol. Štátny pedagogický ústav, ktorý avizuje ďalšie zmeny, prvouku opäť zaraďuje do učebných predmetov prvého stupňa. V tomto texte, ako sme sa snažili naznačiť aj v metaforickom názve, by sme sa radi venovali problémom a výzvam identifikovaným výskumom, resp. akcentovaným rôznymi odborníkmi, ktoré však, ako sa domnievame, nie sú uvedomované a reflektované tými, ktorí sa reálne podieľajú na koncipovaní učebných predmetov vlastivedy a prvouky, či už na úrovni tvorby kurikula, tvorby učebníc, metodických a didaktických pomôcok, alebo pri vytváraní učebných materiálov vo vysokoškolskej príprave budúcich „prvostupniarov“.

Stiahnuť celý článok v PDF