Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — (2) Správy / Reports

Kusá, Zuzana: Pred Bolzanom 2018 o Kodani 2017

4. až 7. septembra 2018 sa na Univerzite v Bolzane uskutoční výročná európska konferencia, ktorú organizuje Európska asociácia pre výskum vo vzdelávaní (EERA). Jej názov Inklúzia a exklúzia: zdroje pre výskum vo vzdelávaní reaguje na súčasnú zložitú situáciu, keď sa do škôl v Európe dostáva čoraz viac detí prisťahovalcov a utečencov a zároveň sa rozširuje nacionalizmus a snahy budovať Európu ako pevnosť. V týchto podmienkach sa podľa organizátorov stáva akútnou potreba premýšľať či a ako vzdelávanie a výskum vzdelávania prispievajú k začleňujúcim procesom a poriadkom

Stiahnuť celý článok v PDF

január 14, 2018   Komentáre vypnuté na Kusá, Zuzana: Pred Bolzanom 2018 o Kodani 2017

Duchovičová, Jana, Gunišová, Denisa: Rozvoj tvorivého a kritického myslenia z pohľadu teórie a praxe

Na univerzitnej pôde Pedagogickej fakulty UKF v Nitre sa v dňoch 13. a 14. novembra konala medzinárodná vedecká konferencia Inovatívne trendy v odborových didaktikách v kontexte požiadaviek praxe. Konferencia bola jedným z výstupov projektu APVV Prax v centre odborovej didaktiky, odborová didaktiky v Centre praktickej prípravy v zastúpení hlavnej riešiteľky projektu Jany Duchovičovej.

Stiahnuť celý článok v PDF

január 14, 2018   Komentáre vypnuté na Duchovičová, Jana, Gunišová, Denisa: Rozvoj tvorivého a kritického myslenia z pohľadu teórie a praxe

Marks, Igor, Dohnanská, Monika: Moderná škola, história a súčasnosť

Dňa 21.11.2017, sa konal 7. ročník festivalu vzdelávania Kuchárska kniha pre život, alebo Moderná škola, história a súčasnosť. Opätovne prevzal záštitu nad podujatím Jaroslav Baška, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „TSK“). Hlavnými organizátormi podujatia boli Vysoká škola DTI (ďalej len „VŠ DTI“) a Stredná odborná škola Stará Turá (ďalej len „SOŠ Stará Turá“). SOŠ Stará Turá prevzala úlohu hostiteľa. Ďalšími partnermi podujatia boli tiež regionálne ZŠ a SOŠ, ako aj spoločnosti JUSTUR, s. r. o., LEONI Stará Turá.

Stiahnuť celý článok v PDF

január 14, 2018   Komentáre vypnuté na Marks, Igor, Dohnanská, Monika: Moderná škola, história a súčasnosť

Koršnáková, Paulina: Prečo sa stať členom Slovenskej pedagogickej spoločnosti

Slovenská pedagogická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied je dobrovoľné výberové združenie vedeckých a odborných pracovníkov v oblasti pedagogických vied. Cieľom spoločnosti je podporovať rozvoj pedagogiky ako vednej disciplíny, šíriť pedagogické poznatky vo verejnosti, pomáhať svojim členom pri ich odbornom a vedeckom raste a prispievať tak k skvalitňovaniu vzdelávacej praxe na Slovensku.

Stiahnuť celý článok v PDF

október 17, 2017   Komentáre vypnuté na Koršnáková, Paulina: Prečo sa stať členom Slovenskej pedagogickej spoločnosti

Ferková, Štefánia: Možnosti rozvoja morálnych kompetencií žiakov – seminár pre učiteľov na nižšom sekundárnom stupni vzdelávania

Dňa 13.06.2017 sa na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave konal odborný seminár pre učiteľov na nižšom sekundárnom stupni vzdelávania s názvom Možnosti rozvoja morálnych kompetencií žiakov. Seminár bol určený učiteľom z praxe, ktorých zaujíma problematika rozvoja morálky žiakov, najmä pre učiteľov etickej výchovy, koordinátorov prevencie, výchovných poradcov. Na seminári sa zúčastnili aj iní pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci, ale aj kolegyne a kolegovia z fakulty. Seminár je jedným z výstupov vedeckého projektu KEGA 026UK-4/2015 s názvom: Morálne postoje detí a dospelých v rodine a škole: aplikovaný výskum a metodický materiál pre učiteľov, výchovných poradcov a koordinátorov prevencie, ktorý realizujú pracovníci z Katedry pedagogiky a sociálnej pedagogiky z Ústavu pedagogických vied a štúdií Pedagogickej fakulty UK v Bratislave.

Stiahnuť celý článok v PDF

október 17, 2017   Komentáre vypnuté na Ferková, Štefánia: Možnosti rozvoja morálnych kompetencií žiakov – seminár pre učiteľov na nižšom sekundárnom stupni vzdelávania