Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — (2) Správy / Reports

Koršnáková, Paulina: Prečo sa stať členom Slovenskej pedagogickej spoločnosti

Slovenská pedagogická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied je dobrovoľné výberové združenie vedeckých a odborných pracovníkov v oblasti pedagogických vied. Cieľom spoločnosti je podporovať rozvoj pedagogiky ako vednej disciplíny, šíriť pedagogické poznatky vo verejnosti, pomáhať svojim členom pri ich odbornom a vedeckom raste a prispievať tak k skvalitňovaniu vzdelávacej praxe na Slovensku.

Stiahnuť celý článok v PDF

október 17, 2017   Komentáre vypnuté na Koršnáková, Paulina: Prečo sa stať členom Slovenskej pedagogickej spoločnosti

Ferková, Štefánia: Možnosti rozvoja morálnych kompetencií žiakov – seminár pre učiteľov na nižšom sekundárnom stupni vzdelávania

Dňa 13.06.2017 sa na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave konal odborný seminár pre učiteľov na nižšom sekundárnom stupni vzdelávania s názvom Možnosti rozvoja morálnych kompetencií žiakov. Seminár bol určený učiteľom z praxe, ktorých zaujíma problematika rozvoja morálky žiakov, najmä pre učiteľov etickej výchovy, koordinátorov prevencie, výchovných poradcov. Na seminári sa zúčastnili aj iní pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci, ale aj kolegyne a kolegovia z fakulty. Seminár je jedným z výstupov vedeckého projektu KEGA 026UK-4/2015 s názvom: Morálne postoje detí a dospelých v rodine a škole: aplikovaný výskum a metodický materiál pre učiteľov, výchovných poradcov a koordinátorov prevencie, ktorý realizujú pracovníci z Katedry pedagogiky a sociálnej pedagogiky z Ústavu pedagogických vied a štúdií Pedagogickej fakulty UK v Bratislave.

Stiahnuť celý článok v PDF

október 17, 2017   Komentáre vypnuté na Ferková, Štefánia: Možnosti rozvoja morálnych kompetencií žiakov – seminár pre učiteľov na nižšom sekundárnom stupni vzdelávania

Pavličková, Alexandra: Celoslovenská verzia súťaže „Komenský a my“

Osobnosť Jana Amosa Komenského je hlavne starším generáciám pomerne známa. Avšak je potrebné, aby sa o nej dozvedali i mladšie generácie a prostredníctvom nich, aby bola širokospektrálnosť a pokrokovosť jeho myšlienok v povedomí spoločnosti. Súťaž Komenský a my má za cieľ šíriť myšlienky J. A. Komenského témami, ktoré je možné literárne i výtvarne spracovať. Zároveň prostredníctvom súťaže si organizátori kladú za cieľ prispieť k zvýšeniu historického povedomia našej mladej generácie a podporiť hľadanie samostatných tvorivých riešení z rôznych oblastí života.

Stiahnuť celý článok v PDF

október 17, 2017   Komentáre vypnuté na Pavličková, Alexandra: Celoslovenská verzia súťaže „Komenský a my“

Ondrejkovič, Peter: K inaugurácii a žiadosti o menovanie za profesora v odbore pedagogika doc. PaedDr. Ondreja Kaščáka, PhD.

20. apríla 2017 sa v Trnave uskutočnila pred Vedeckou radou inaugurácia Ondreja Kaščáka, vedúceho Katedry školskej pedagogiky na PdF TU v Trnave a samostatným vedeckým pracovníkom na ÚVSK SAV. Menovaný je súčasne aj vedúcim redaktorom časopisu Journal of Pedagogy (http://www.degruyter.com/view/j/jped ). Svoj výskum orientuje na školskú a vzdelávaciu politiku (sledujúc guvernmentálne prístupy), školskú etnografiu, sociológiu detstva a sociológiu vzdelávania.

Stiahnuť celý článok v PDF

júl 13, 2017   Komentáre vypnuté na Ondrejkovič, Peter: K inaugurácii a žiadosti o menovanie za profesora v odbore pedagogika doc. PaedDr. Ondreja Kaščáka, PhD.

Kozárová, Nina – Tomšik, Robert: Paradigmy zmien edukácie v 21.storočí

Dňa 3.5.2017 sa na Katedre pedagogiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre konal už XIV. ročník medzinárodnej vedeckej doktorandskej konferencie, pod názvom Paradigmy zmien edukácie v 21.storočí. Konferencia sa konala pod záštitou Evy Szórádovej, dekanky Pedagogickej fakulty. Cieľom konferencie bolo analyzovať súčasné trendy a problematiku pedagogickej a andragogickej teórie, praxe a výskumu, ale aj rozvoj kľúčových stratégií podporujúcich kritické a tvorivé myslenie.

Stiahnuť celý článok v PDF

júl 13, 2017   Komentáre vypnuté na Kozárová, Nina – Tomšik, Robert: Paradigmy zmien edukácie v 21.storočí