Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Beliková, Vladimíra, Turzák, Tomáš: Využitie dramatoterapie v práci s dospelými a seniormi so zdravotným znevýhodnením v rezidenciálnych podmienkach


 

Anotácia: V príspevku sa venujeme problematike využitia dramatoterapie pri práci so seniormi a dospelými so zdravotným znevýhodnením (nielen) v rezidenciálnych zariadeniach. Dramatoterapiu môžeme považovať za špeciálnopedagogický alebo sociálno-rehabilitačný prostriedok, ktorý sa zameriava na ovplyvňovanie osôb so zdravotným znevýhodnením. Prvky drámy a divadla využíva dramatoterapia ako liečebno-terapeutický prostriedok, ktorý má za cieľ formovať osobnosť jedinca, taktiež jeho správanie a postoje. Cieľom dramatoterapie je pri uplatnení dramatoterapeutických nástrojov dosiahnuť vedomé prežitie zážitkov, uvoľnenie napätia, zmiernenie psychických porúch, sociálnych problémov, ako aj personálny sociálny rast a integráciu osobnosti. U seniorov môže byť prostriedkom cvičenia pamäti a nachádzania vlastných hodnôt. Časť príspevku je venovaná aj teatroterapii, ktorá má za cieľ klásť dôraz na divadelný produkt, inscenáciu a divadelné predstavenie pred publikom.

PEDAGOGIKA.SK, 2018, ročník 9, č. 1: 28-41

Kľúčové slová: dramatoterapia, metódy a techniky dramatoterapie, teatroterapia.

Use of dramatherapy in work with adults and seniors with health disabilities in residential facilities. In this paper we discuss the use of dramatherapy in work with seniors and adults with health disabilities (not only) in residential facilities. Dramatherapy can be considered as a special educational or social rehabilitation tool, which focuses on influencing people with health disabilities. The elements of drama and theater are used in dramatherapy as a therapeutical tool, which aims to shape the personality of the individual as well as his or her behavior and attitudes. The aim of dramatherapy is to develop conscious experience, to support relaxation, to alleviate symptoms of mental disorders and social problems as well as to support personal social growth and personality integration. It may help seniors to strengthen their memory and find their own values. One section of the paper deals with teatrotherapy, which aims to place emphasis on the theatrical product and theatrical performance in front of the audience.

PEDAGOGIKA.SK, 2018, Vol. 9 (No 1: 28-41)

Key words: dramatherapy, methods and techniques of dramatherapy, teatrotherapy.

Stiahnuť celý článok v PDF