Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Ďuricová, V – Hašková, Monika: Spôsob výchovy v rodine ako zdroj sebapoňatia pubescenta


Anotácia: Spôsob výchovy v rodine ako zdroj sebapoňatia pubescenta. Cieľom výskumnej štúdie bolo overenie vzťahu medzi školským sebapoňatím pubescenta a spôsobom výchovy v rodine. Výskumná batéria pozostávala z dvoch metodík, dotazníka na zisťovanie spôsobu výchovy v rodine od J. Čápa a P. Boscheka (1994) a dotazníka konceptu vlastného nadania od U. Englera a W. U. Meyera. Výskumný súbor tvorilo 128 žiakov základnej školy vo veku 12 –14 rokov. Analýza vzťahov medzi premennými (emocionálny vzťah a výchovné riadenie v rodine, koncept vlastného nadania a strach zo sociálnych konzekvencií) poukázala na štatisticky významné rozdiely v školskom sebapoňatí pubescentov z hľadiska prevažujúceho emocionálneho vzťahu, aj z hľadiska výchovného riadenia v rodine.

PEDAGOGIKA.SK, 2016, ročník 7, č. 1: 7-21

Kľúčové slová: sebapoňatie; školské sebapoňatie; výchovný štýl; koncept vlastného nadania; strach zo sociálnych konzekvencií

Parenting Style in a Family as a Source of Pupil´s Self-Concept. The aim of study was to explore relationship between pupil´s academic self-concept and parenting style in his family. Research methods: Parenting style questionnaire by J. Čáp and P. Boschek (1994) and Self-concept of ability questionnaire by U. Engler and W. U. Meyer. Research sample: 128 pupils of primary school in the age of 12-14 years. Results: Statistic analysis confirmed significant differences in pupil´s academic self-concept in term of existing emotional relationship and educational management in family too.

PEDAGOGIKA.SK, 2016, Vol. 7 (No. 1: 7-21)

Key words: : self-concept; academic self-concept; parenting style; self-concept of ability; social consequences anxiety

Stiahnuť celý článok v PDF