Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Ďurkovičová, Silvia: Úroveň profesijnej zdatnosti vnímanej študentmi špeciálnej pedagogiky


Anotácia: Za ostatných pár rokov sa v povedomí odbornej verejnosti udomácnil pojem profesijná zdatnosť vnímaná učiteľom (Teacher’s Self-efficacy). Tento pojem v širšom chápaní opisuje učiteľovo sebahodnotenie, či dokáže, resp. nedokáže dosiahnuť očakávané zmeny v stave vychovanosti a vzdelanosti svojich žiakov. Toto sebahodnotenie má signifikantný vplyv nielen na vlastnú edukačnú prax učiteľa, ale i na vzdelávacie výsledky jeho študentov, preferované vyučovacie postupy, manažment triedy, motiváciu žiakov a pod. Treba však podotknúť, že nejde o reálnu úroveň učiteľových schopností, ale o jeho subjektívne ohodnotenú úroveň kompetencie. Prostredníctvom prezentovaného príspevku chceme rozšíriť doposiaľ publikované poznatky o profesijnej zdatnosti vnímanej študentmi, pričom sa konkrétne zameriavame na študentov špeciálnej pedagogiky, pretože sa domnie- vame, že u nich v porovnaní s učiteľmi pre intaktnú populáciu, odhalíme vyššiu úroveň vnímanej profesijnej zdatnosti. Dotazník TES (Gibson, Dembo, 1994), ktorý pre slovenské prostredie adaptoval Gavora (2009), sme zadali 71 študentom zo všetkých troch programov, ktoré študijný odbor Špeciálna pedagogika zastrešuje. Priemerné skóre našej vzorky bolo na šesťbodovej škále pre dimenziu PTE 4,38 a pre dimenziu GTE 3,97. Prostredníctvom komparatívnej analýzy sme odhalili, že naše výsledky nie sú veľmi odlišné od podobných výskumov, avšak aj napriek tomu sa naša vzorka zaradila medzi výskumy s najvyššou úrovňou profesijnej zdatnosti vnímanej študentmi.

PEDAGOGIKA.SK, 2013, ročník 4, č. 4: 299-320

Kľúčové slová: profesijná zdatnosť vnímaná učiteľom (Teacher’s Self-efficacy), študenti špeciálnej pedagogiky, presvedčenie o schopnostiach, vnímané potenciality vyučovania, sebahodnotenie učiteľa, TES dotazník

Pre-Service Educational Teacher ́s Self-Efficacy. Over the past few years in professional public awareness naturalize the concept of Teacher’s Self-efficacy. This term describes in a broader understanding of the teachers self-evaluation, if he can or cannot achieve the expected changes in the condition of mannerliness and education of his students. This self-evaluation has a significant impact not only on own educative praxis of teacher, but also on the learning results of his students, preferred teaching methods, class management, pupil motivation and so on. But this self-evaluation is not about the real level of teacher’s skills, but subjectively evaluated on his level of competence. Through the presented contribution we want to extend previously published findings on pre-service Teacher’s Self-efficacy, with particular focus on pre-service special education teachers. We believe that in comparison of them with teachers of intact populations, we reveal a higher perceived level of Teacher’s Self-efficacy. We used TES Questionnaire (Gibson, Dembo, 1994), which adapted for the Slovak environment Gavora (2009) and we asked 71 preservice teachers from all three programs, that covers department of Special Education. The average score of our sample was on a six- point scale for dimension PTE 4.38 and for GTE 3.97. Through comparative analysis we discovered, that our results are not very different from similar studies, but nevertheless our sample included among the studies with the highest level of pre-service Teacher’s Self-efficacy.

PEDAGOGIKA.SK, 2013, Vol. 4 (No. 4: 299-320)

Key words: teacher, Teacher’s Self-efficacy, Preservice Special education Teacher, personal teaching efficacy, general teaching efficacy, self-evaluation of teacher, Teacher efficacy scale, children with special educational needs

Stiahnuť celý článok v PDF