Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Fábik, Dušan: Identifikácia a podpora intelektovo nadaných žiakov s poruchami učenia


 

Anotácia: Príspevok sa zameriava na špecifickú skupinu intelektovo nadaných žiakov s vývinovými poruchami učenia. Títo žiaci, hoci majú vysoký potenciál dosahovať vynikajúce výsledky, sú často limitovaní touto pridruženou diagnózou. Táto štúdia sa zameriava na ich identifikovanie v skupine nadaných detí a detí s poruchou učenia. Práca vymedzuje základné osobnostné a výkonové charakteristiky a typy nadaných žiakov s poruchami učenia. Záverečná časť sa venuje možnostiam pedagogickej podpory týchto žiakov.

PEDAGOGIKA.SK, 2018, ročník 9, č. 1: 18-27

Kľúčové slová: intelektové nadanie, poruchy učenia, pedagogická podpora.

Identification and support of intellectually gifted students with learning disabilities. The paper focuses on a specific group of intellectually gifted children with learning disabilities. These children, although having a high potential to achieve excellent results, are often limited by this associated diagnosis. This study aims to identify them in a group of gifted children and children with learning disabilities. The work defines the basic personality and performance characteristics and types of gifted children with learning disabilities. The final part discusses the possibilities of pedagogical support of these children.

PEDAGOGIKA.SK, 2018, Vol. 9 (No 1: 18-27)

Key words: intellectual giftedness, learning disabilities, pedagogical support.

Stiahnuť celý článok v PDF