Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Gavora, Peter: Zisťovanie profesijnej zdatnosti učiteľa pomocou dotazníka OSTES


Anotácia: Tento článok vychádza z konceptu hodnotenia svojej zdatnosti človekom (self-efficacy), ktorý tvorí základ socio-kognitívnej teórie A. Banduru. Vnímaná zdatnosť učiteľa sa definuje ako úsudok učiteľa o svojej potencialite dosiahnuť požadované výsledky v učení sa žiakov. V článku opisujeme proces validácie dotazníka na zisťovanie tejto osobnostnej vlastnosti učiteľov. Dotazník The Ohio State Teacher Efficacy Scale (Tschannen-Moran, Woolfolk Hoy, 2001) sme preložili a zadali súboru 158 učiteľov základných škôl na Slovensku. Faktorová analýza priniesla jediný faktor s faktorovými záťažami položiek od 0,46 po 0,74. Vysvetlená variancia bola 44,6 %. Reliabilita zisťovaná pomocou Cronbachovho koeficientu alfa bola 0,94. Na deväťbodovej škále dosiahli učitelia priemerné skóre 7,15, čo vysoko prevyšuje stredovú polohu škály. To naznačuje, že učitelia majú veľmi dobrú vnímanú zdatnosť, veria v svoje schopnosti dosiahnuť v škole dobré výsledky so žiakmi. Je zaujímavé, že priemerné skóre bolo totožné so skóre vzorky amerických učiteľov a študentov učiteľstva, s ktorou sa dotazník validoval v USA. V našom súbore sa nezistili štatisticky významné rozdiely medzi učiteľmi s kratšou a dlhšou praxou, medzi učiteľkami a učiteľmi a medzi učiteľmi na prvom a druhom stupni základnej školy.

PEDAGOGIKA.SK, 2011, ročník 2, č. 2: 88-107

Kľúčové slová: učiteľ, základná škola, vnímaná zdatnosť (self-efficacy), validácia, faktorová analýza

Stiahnuť celý článok v PDF