Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Hlaďo, Petr: Podmínky přijímacího řízení: faktor determinující volbu střední školy českých žáků


Anotácia: Přestože dochází k postupnému poklesu populace absolventů základních škol, v České republice přetrvává poměrně velká diskrepance mezi poptávkovou a nabídkovou stranou středoškolského vzdělávání. Důsledkem je, že na střední školy s vysokou poptávkou nemohou být přijati všichni uchazeči o studium. Formálním nástrojem k selekci žáků stále zůstává přijímací řízení, o jehoţ podobě a podmínkách je vedena odborná i veřejná diskuze. V letech 2007 – 2009 bylo realizováno kvalitativně orientované empirické šetření s cílem hlouběji proniknout do procesu volby střední školy českých žáků. Příspěvek přináší poznatky o vlivu podmínek přijímacího řízení na volbu střední školy, jeho proţívání žáky a konstruktivní kritiku pohledem rodičů. Na jejich základě jsou posouzeny provedené legislativní změny v systému přijímání do středních škol v České republice.

PEDAGOGIKA.SK, 2011, ročník 2, č. 3: 173-188

Kľúčové slová: volba střední školy, volba povolání, přijímací řízení, přijímací zkoušky, střední škola, základní škola

Admission Conditions: A Factor Determining the Selection of Upper Secondary Schools by Czech Pupils. In spite of gradual decrease in the population of elementary school graduates, there is rather large discrepancy between demand and offer in upper secondary education in the Czech republic. For this reason, not all applicants can be admitted to high demand upper secondary schools. The tool for selection of pupils to these schools is the admission procedure. Its content and form has been much disputed both in the professional community and in the public. To thoroughly analyze the process of upper secondary school selection by the Czech pupils, in 2007 – 2009 we conducted a qualitative research project. The paper brings findings on how admission requirements affect the selection of upper secondary schools by pupils. Also, it describes how pupils perceive the selection procedure and how parents evaluate it. Based on these findings, the new legislature on admission to upper secondary schools in the Czech republic is considered.

PEDAGOGIKA.SK, 2011, Vol. 2. (No. 3: 173-188)

Key words: secondary school selection, choice of profession, admission procedure, admission examination, secondary school, primary school

Stiahnuť celý článok v PDF