Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Hollá, Katarína: Kyberšikanovanie učiteľov


Anotácia: Štúdia sa zaoberá problémom kyberšikanovania učiteľov. Upozorňuje na jednotlivé aspekty šikanovania a kyberšikanovania. Približuje typológiu a dôsledky kyberšikanovania na osobnosť učiteľa ako obeť tejto novej formy online násilia. Prezentuje výsledky empirických zistení kyberšikanovania učiteľov v zahraničí a poukazuje na možnosti jeho prevencie.
PEDAGOGIKA.SK, 2012, ročník 3, č. 3: 166-180

Kľúčové slová: šikanovanie, kyberšikanovanie učiteľov, happy slapping, typológia kyberšikanovania, prevencia kyberšikanovania.

Cyberbullying of Teachers. The paper describes the forms of bullying and cyberbullying of teachers. It presents a typology of cyberbullying and indicates the effects of cyberbullying, as a new form of online violence on the personality of teachers. Data are presented of empirical investigations of cyberbullying abroad. Manners of cyberbullying prevention of teachers are considered.
PEDAGOGIKA.SK, 2012, Vol. 3. (No. 3: 166-180)

Key words: bullying, cyberbullying of teachers, happy slapping, typology of cyberbullying, prevention of cyberbullying.

Stiahnuť celý článok v PDF