Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Hrehová, Daniela: Vyučovanie podnikateľskej etiky (prehľadová štúdia)


Anotácia: Vízia a kontext: Etika v podnikaní, ako aj vo všetkých oblastiach života, nadobúda v súčasnej spoločnosti čoraz väčšiu dôležitosť.

Cieľ: Vedecké časopisy v oblasti vysokoškolského vzdelávania prinášajú široké spektrum výskumu v oblasti vyučovania etiky. Existuje veľké množstvo izolovaných výskumných štúdií, ale len málo z nich ponúka súhrnný a štruktúrovaný prehľad aspektov pre tvorbu efektívneho kurzu podnikateľskej etiky. To je cieľom nášho článku. Výskum stavia na prehľade výskumných štúdií publikovaných vo vedeckých časopisoch, konkrétne na prehľad (1) relevantných psychických procesov spojených s morálnym vývinom a etikou, (2) vhodnej vzdelávacej infraštruktúry, (3) aktuálnych vzdelávacích metód.

Zistenia: Vzdelávacie metódy založené na pasívnom prijímaní faktov sú menej účinné ako metódy založené na aktívnom a participatívnom prístupe, aktivujúcom širšie spektrum kognitívnych funkcií. Kombinácia zážitkovej aktivity s následnou teoretickou reflexiou je obzvlášť účinná pri vyučovaní podnikateľskej etiky. PEDAGOGIKA.SK, 2011, ročník 2, č. 4: 275-294

Kľúčové slová: podnikateľská etika, vzdelávacie metódy, účinnosť, rozvoj osobnosti, morálny vývin.

Teaching Business Ethics (Review of Literature). Vision and context: Business ethics has gained in importance in the contemporary society.
Goal: Scientific journals in higher education offer a wide range of research on teaching ethics, however, these are mostly isolated research studies without a comprehensive and well structured review of techniques and methodologies on how to design an effective course of business ethics. The article seeks this objective.

The research builds on a review of research studies published in scientific journals, namely the view (1) relevant psychical processes associated with the moral development and ethics, (2) an appropriate educational infrastructure, (3) current teaching methods.

Findings: The educational methods based on passive absorption of facts are less effective than methods based on active and participatory approach, thus triggering a wider range of cognitive processes. The combination of experiential learning followed by theoretical reflection is particularly efficient in teaching business ethics. PEDAGOGIKA.SK, 2011, Vol. 2. (No. 4: 275-294)

Key words: business ethics, teaching methods, effectiveness, personality development, moral development

Stiahnuť celý článok v PDF