Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Kaliská, Lada – Kaliský, Ján: Morálna kompetencia študentov a učiteľov etickej výchovy


Anotácia: Morálna kompetencia študentov a učiteľov etickej výchovy. Príspe-vok prináša závery z testu morálnej kompetencie s cieľom jeho pilotnej verifikácie so zámerom využiť ho pri zisťovaní účinnosti pedagogických intervenčných programov zameraných na rozvoj morálnych kvalít osobnosti. Test MUT (Moralisches Urteil-Test) vychádza z dvojaspektovej teórie morálneho vývinu, ktorú obhajuje súčasný nemecký psychológ G. Lind. Na zámerne vybranej vzorke vysokoškolských študentov etickej výchovy (N = 63) a učiteľov etickej výchovy z praxe (N = 51) bola verifikovaná reliabilita v zmysle vnútornej konzistencie a test-retestovej stability výsledkov dosiahnutých slovenskou verziou testu MUT. Štatistická analýza preukázala dostatočnú mieru reliability testu MUT a pri posudzovaní rozdielov v úrovni morálnej kompetencie medzi študentmi a učiteľmi etickej výchovy sa prekvapivo nezistili signifikantné rozdiely.

PEDAGOGIKA.SK, 2014, ročník 5, č. 3: 181-192

Kľúčové slová: morálna kompetencia; test MUT; G. Lind; dvojaspektová teória morálneho vývinu; študenti etickej výchovy; učitelia etickej výchovy

Moral Competence of Ethical Education Students and Teachers. The article brings out the results of Moral Competence Test (MCT) with an aim of its pilot verification and intention of its further usage to find out educational intervention program efficacy focusing personality’s moral quality development. The MCT test arises from Moral Development Dual-Aspect Theory being analyzed and constructed by a current psychologist G. Lind. There was verified reliability of a Slovak MCT version in the sense of inner consistency and test-retest result stability at chosen research sample of students of Ethical Education (N=63) and of teachers of Ethical Education (N=51) in the article. The statistical analysis proved sufficient reliability of MCT. There were found surprisingly no significant differences in moral competence level between Ethical Education students and teachers.

PEDAGOGIKA.SK, 2014, Vol. 5 (No. 3: 181-192)

Key words: Moral Competence; Test MCT; G. Lind; Moral Development Dual-Aspect Theory; Ethical Education Students; Ethical Education Teachers

Stiahnuť celý článok v PDF