Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Kováčová, Rita: Výskum spolupráce učiteľov na príprave školského vzdelávacieho programu v základnej škole


Anotácia: Cieľom príspevku je opísať model spolupráce učiteľov na príprave školského vzdelávacieho programu (ŠkVP) v základnej škole. Je vytvorený pro-tredníctvom kvalitatívneho výskumu induktívnymi postupmi zakotvenej teórie za pomoci hĺbkových a pološtruktúrovaných rozhovorov. Participanti sú učitelia dvoch základných škôl v meste strednej veľkosti na západnom Slovensku. Učitelia základnej školy sú totiž tí, ktorí majú s priamou tvorbou ŠkVP najviac skúseností, apráve fyzická dostupnosť asociálne integrovaná podoba k nim bol popri logickom dôvode pragmatickým dôvodom ich voľby.

Základné charakteristiky spolupráce učiteľov na príprave školského vzdelávacieho programu v základnej škole sú trvanie spoločnej práce učiteľov, spôsob, akým táto práca prebieha a to, čo je jej predmetom. V predkladanej práci je opísaná kvalitatívna metodológia, spôsob zberu údajov, ich analýza s citáciami pološtruktúrovaných rozhovorov.

PEDAGOGIKA.SK, 2013, ročník 4, č. 4: 253-282

Kľúčové slová: kurikulárna reforma, školský vzdelávací program, interakcia, kvalitatívny výskum, spolupráca učiteľov

Research of Cooperation of Teachers at Creating a School Educational Program in Primary School. The aim of the entry is to describe the model of teachers’ cooperation at creating a school educational program in a primary school. It is created through a qualitative research using the inductive method and in-depth semi-structured interviews. The participants are teachers from two primary schools in medium sized towns in western Slovakia. The primary school teachers are those who are most experienced in direct school educational program creating and exactly the physical availability and the social integrated similarity to them was alongside the logical reason also the pragmatic reason to choose them.

The main characteristics of the teachers’ cooperation at creating a school educational program in a primary school are the duration of the mutual work of the teachers, the way how this work is being done and what is its object. In the submitting paper the qualitative method is described, the means of collecting the data, their analysis with quotes of the semi-structured interviews.

PEDAGOGIKA.SK, 2013, Vol. 4 (No. 4: 253-282)

Key words: curricular method, school educational program, interaction, qualitative research, cooperation of teachers

Stiahnuť celý článok v PDF