Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Kučerová, Stanislava: Antropologické a axiologické východiská pedagogiky


Anotácia: Štúdia najprv poukazuje na potrebu integrovania poznatkov vied o člo-veku. Poňatie človeka ako bytosti charakterizuje z viacerých uhlov pohľadu na jej biogénnu, psychogénnu a sociogénnu povahu. Kritizuje extrémne pedagogické smery cez prizmu filozofie hodnôt. Poukazuje na dnešný posun od sociocentrizmu k egocentrizmu a sebectvu. Navrhuje, aby sa žiaduce princípy mravného správania stali pomocou výchovy skutočnou hodnotou, normou a ideálom, a teda osobným vyznaním.

PEDAGOGIKA.SK, 2011, ročník 2, č. 2:108-118

Kľúčové slová: filozofia výchovy, antropológia, axiológia, pedagogika, výchova k hodnotám, morálka, mravná výchova, estetická výchova.

Anthropological and Axiological Foundations of Education. The study advocates the need for integration of knowledge in sciences of man. It describes the conception of man, as a being, from a number of perspectives on her/his biogenic, psychogenic, and sociogenic natures. It criticizes the radical educational conceptions through the prism of the value philosophy. It describes the current shift from socio-centrism to ego-centrism and to selfishness. It desires that the desired principles of moral behaviour will become real values, norms and ideals, i.e., personal confessions, through education.

PEDAGOGIKA.SK, 2011, Vol. 2. (No. 2: 108-118)

Key words: philosophy of education, anthropology, axiology, education, value education, morals, moral education, aesthetic education

Stiahnuť celý článok v PDF