Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Mareš, Jiří: Užití humoru v elektronickém učení


Anotácia: Přehledová studie vychází z myšlenky, že pozitivní emoce příznivě ovlivňují průběh učení žáků a studentů. Jedním z důležitých prostředků, jak u nich navodit pozitivní emoce, je užití humoru. Studie charakterizuje různé podoby humoru, definuje samotný pojem humor a odlišuje ho od ironie, satiry a jízlivosti. V rámci humoru, který funguje ve školním prostředí, se studie soustřeďuje na využití humoru v rámci on-line učení. Shrnuje dosavadním poznatky o vlivu humoru na studenty, na vztahy mezi studenty navzájem, na vnímání učitele studenty, na vztah mezi učitelem a studenty při on-line učení, na podmínky učení a na klima „virtuální třídy“. Na příkladech ukazuje, jak lze humorné prvky zabudovat do e-learningových materiálů. S oporou o literaturu předkládá dva modely, která znázorňují, jak studenti zpracovávají humorné podněty a dále, jak humor ovlivňuje skupinovou práci. Samostatný oddíl je věnován diagnostickým postupům (kvalitativním, kvantitativním, smíšeným), jimiž se zjišťuje humor a jeho účinky na učení. Studie upozorňuje též na případy nevhodného použití humoru ve výuce. Závěr studie patří doporučením pro učitele, jak vhodně používat humor ve výuce a shrnutím specifik humoru při elektronickém učení.
PEDAGOGIKA.SK, 2013, ročník 4, č. 1: 36-54

Kľúčové slová: emoce, učení, vyučování, student, učitel, humor, elektronické učení, efekty humoru, zjišťování humoru

Humour in Electronic Learning.The literature review is based on the idea that positive emotions effect learning of pupils and students favourably. Humour is one of the important devices for creating positive emotions. The study describes a variety of forms of humour, as distinguished from irony, satire and sarcasm. The study concentrates on the use of humour in on-line learning. It summarizes the present knowledge about the impact of humour on students, on relationships between students, on perception of the teacher by students, on relationships between the teacher and students in on-line learning, on conditions of learning and on climate of the „virtual classroom“. Samples of humour are presented to exemplify how elements of humour can be integrated into e-learning materials. As based on literature, two models are offered which depict how students process the humour stimuli as well as how humour affects group learning. A special section is devoted to methods (qualitative, quantitative and mixed) of assessing humour and on its impact on learning. The study also warns against inappropriate use of humour in instruction. In conclusion, recommendations to teachers are presented of how to use humour in instruction and specific features of humour in electronic learning are summarized.
PEDAGOGIKA.SK, 2013, Vol. 4 (No. 1:36-54)

Key words: emotions, learning, teaching, student, teacher, humor, e-learning, humor effects, humor assessment

Stiahnuť celý článok v PDF