Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Marks, Igor: Moderná škola po vzniku 1. ČSR ako inšpirácia pre súčasnosť


 

Anotácia: Štúdia obsahuje spomienky, predstavy a názory štyroch vybraných predstaviteľov slovenskej inteligencie 20. rokov 20. storočia na modernú školu. Interpretuje problémy učiteľa, zameriava sa na učiteľa a najmä na problematiku ľudových škôl, vysvetľuje zmysel poštátnenia škôl. V závere je načrtnutá nadčasová platnosť myšlienok nielen pre súčasnosť. V príspevku je na mnohých miestach zámerne ponechaný pôvodný jazyk, z dôvodu zanechať v čitateľovi autentické dojmy.

PEDAGOGIKA.SK, 2017, ročník 8, č. 3: 190-204

Kľúčové slová: moderný učiteľ, moderná škola, ľudová škola, zoštátnenie škôl.

Modern school as an inspiration for the present after the establishment of The First Republic of Czechoslovakia. The study contains memories, ideas and opinions on modern school of four chosen representatives of Slovak intelligence in the twenties of the 20th century. It interprets the teacher’s problems, focuses on the teacher and, in particular, on the question of folk schools, explains the importance of schools nationalization. At the end, the timeless validity of thoughts not only for the present is outlined. The original language is deliberately left in many places in this article, so that reader can have an authentic impression.

PEDAGOGIKA.SK, 2017, Vol. 8 (No 3: 190-204)

Key words: modern teacher, modern school, folk school, nationalization of schools.

Stiahnuť celý článok v PDF