Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Miškolci, Jozef: Hľadanie expertného konsenzu o najúčinnejších politikách na inklúziu rómskych detí vo vzdelávaní na Slovensku


Anotácia: Hľadanie expertného konsenzu o najúčinnejších politikách na inklúziu rómskych detí vo vzdelávaní na Slovensku.Výskumné tímy na univerzitách, v neziskovom sektore, štátnych inštitúciách či medzinárodných organizáciách sa dlhodobo zaoberajú témou sociálneho vylúčenia a inklúzie rómskych detí vo vzdelávaní. Tento článok mapuje 60 relevantných odborných štúdií publikovaných v období posledných piatich rokov na Slovensku i v zahraničí, ktoré implicitne alebo explicitne navrhujú opatrenia na štátnej úrovni na účinné začleňovanie rómskych detí vo vzdelávaní. Vychádzajúc z týchto štúdií, v prvej časti článku autor popisuje rôzne prejavy a formy vylúčenia rómskych detí vo vzdelávaní a odkazuje na pravdepodobné príčiny tohto fenoménu. Následne identifikuje šesť najčastejšie sa opakujúcich politík či opatrení na štátnej úrovni, ktoré dané štúdie odporúčajú. V záverečnej časti sa autor stručne zamýšľa nad možnosťami komunikácie týchto opatrení v prostredí celospoločensky akceptovaného anticigánizmu na Slovensku.

PEDAGOGIKA.SK, 2015, ročník 6, č. 4: 234-260

Kľúčové slová: sociálna inklúzia, inkluzívne vzdelávanie, vylúčenie, anticigánizmus, politiky, opatrenia.

Searching for an Expert Consensus on the Most Effective Policies of Inclusion of Roma Children in Education in Slovakia. For a long time research teams in universities, non-for-profit sector, public administration institutions and international organisations investigate the topic of social marginalisation and inclusion of Roma children in education. This article maps out 60 relevant research studies published in the period of last five years in Slovakia and abroad, which implicitly or explicitly propose policy measures at state level to secure an effective inclusion of Roma children in education. Based on these studies, in the first part of the article the author describes various forms of exclusion of Roma children in education and points out probable causes of this phenomenon. After that he identifies six most frequently mentioned policy measures at the state level, which are recommended by these studies. In the final part the author briefly contemplates on the possibilities of communicating these policy measures in the environment of widely accepted antigypsyism in Slovakia.

PEDAGOGIKA.SK, 2015, Vol. 6 (No. 4: 234-260)

Key words: Social inclusion, inclusive education, exclusion, antigypsyism, policy, measures.

Stiahnuť celý článok v PDF