Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Mokrá, Adriana: Pohľad na učebnicu biológie pre 5. Ročník základnej školy z perspektívy konceptuálnych zmien prírodovedných predstáv žiakov


Anotácia: Pohľad na učebnicu biológie pre 5. ročník základnej školy z perspektívy konceptuálnych zmien prírodovedných predstáv žiakov.V prírodovednom vzdelávaní nastali po roku 2000 významné zmeny súvisiace s inovačnými trendmi vo vzdelávaní, vznikli nové učebnice biológie, avšak medzinárodné testovania PISA pravidelne prinášali o úrovni prírodovednej gramotnosti našich žiakov nelichotivé výsledky. Tento paradox nás priviedol k detailnejšiemu pohľadu na prírodovednú gramotnosť a jej jednotlivé zložky, vrátane vedeckých predstáv žiakov. Naším cieľom bolo zistiť, do akej miery učebnica biológie pre 5. ročník základnej školy využíva stratégie na zmenu prekonceptov na vedecké koncepty žiakov. Zistili sme, že z 10 vybraných stratégií 4 neboli použité vôbec, 4 boli využité minimálne a 2 stratégie mali len čiastočný potenciál prispieť k vytváraniu vedeckých predstáv žiakov, a tým prispieť k vytváraniu základných pilierov prírodovednej gramotnosti. Nedostatočné využívanie stratégií na konceptuálnu zmenu tak vytvára u žiakov priestor na vznik miskonceptov.

PEDAGOGIKA.SK, 2015, ročník 6, č. 3: 176-195

Kľúčové slová: prírodovedná gramotnosť, prekoncepty, konceptuálna zmena, vedecké predstavy, miskoncepty

View on Biology Textbook for The Fifth Grade of Elementary School from The Perspective of Conceptual Change in Scientific Ideas of Pupils. Significant changes related to innovative trends in education have occurred in science education since 2000, new biology textbooks have been created, however the international PISA testing regularly brings unflattering results about the level of scientific literacy of our pupils. This paradox has led us to a more detailed view on science literacy and its various components, including scientific ideas of pupils. Our objective was to determine to what extent biology textbooks for the fifth grade of elementary school use the conceptual change strategies to change pupils´ preconceptions into scientific concepts. We found that of the 10 selected strategies four were not used at all, four were used to a minimal extent and two strategies had only a partial potential to contribute to the formation of scientific ideas of pupils, and to creation of basic pillars of scientific literacy. Insufficient use of the conceptual change strategies may create a space for misconceptions to arise in pupils.

PEDAGOGIKA.SK, 2015, Vol. 6 (No. 3: 176-195)

Key words: : science literacy, preconceptions, conceptual change, scientific ideas, misconceptions

Stiahnuť celý článok v PDF