Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Mokrá, Adriana: Spôsobilosti na vedeckú prácu žiakov a rozvíjanie prírodovednej gramotnosti v učebnici biológie pre 5. ročník základnej školy


Anotácia: Spôsobilosti na vedeckú prácu žiakov a rozvíjanie prírodovednej gramotnosti v učebnici biológie pre 5. ročník základnej školy. Napriek tomu, že štúdia OECD PISA sa na Slovensku prvýkrát uskutočnila v roku 2003 a prírodovedná gramotnosť sa stala hlavnou oblasťou záujmu štúdie OECD PISA v roku 2006 (Koršňáková, Kováčová, 2007), správy o dosiahnutých výsledkoch slovenských žiakov ostali bez odozvy kompetentných. V snahe priblížiť odbornej aj laickej verejnosti skúmanú problematiku prírodovednej gramotnosti a načrtnúť možnosti zlepšenia výkonu slovenských žiakov, publikoval ŠPÚ a NÚCEM národné správy a tiež ukážky úloh z testovania prírodovednej gramotnosti (Koršňáková, 2008). Dnes, po 10 rokoch sa v školských dokumentoch prvýkrát v histórii reformovaného školstva na Slovensku deklaruje prírodovedná gramotnosť ako cieľ prírodovedného vzdelávania. Aktuálne sme preto zamerali pozornosť na potenciál učebnice biológie pre 5. ročník základnej školy rozvíjať spôsobilosť na vedeckú prácu žiakov, ktorá je dôležitou súčasťou prírodovednej gramotnosti. Dospeli sme k záveru, že učebnica zo šiestich základných spôsobilostí na vedeckú prácu v zmysle prírodovednej gramotnosti správne nerozvíja ani jednu. Čiastočne rozvíja pozorovanie, komunikáciu a klasifikáciu; meranie, usudzovanie a predpokladanie nerozvíja dostatočne. Predložená učebnica nedisponuje potenciálom rozvíjať integrované spôsobilosti na vedeckú prácu, akými sú v 5. ročníku tvorba tabuliek, experimentovanie, tvorba záverov a zovšeobecnení.

PEDAGOGIKA.SK, 2016, ročník 7, č. 4: 215-240

Kľúčové slová: prírodovedná gramotnosť, kompetencie, základné spôsobilosti na vedeckú prácu, integrované spôsobilosti na vedeckú prácu, biológia pre 5. ročník základnej školy

Science Inquiry Skills of Pupils and Developing Scientific Literacy in Biology Textbook for The Fifth Grade of Elementary School/strong> Abstract: Although the OECD PISA study in Slovakia for the first time took place in 2003 and scientific literacy became a major area of concern in OECD PISA study in 2006 (Koršňáková, Kováčová 2007), reports on the achievements of Slovak pupils remained neglected by authorities. To elucidate scientific literacy to professional and lay public and to outline options for improving the performance of Slovak pupils, ŠPÚ and NÚCEM have published national reports and also examples of tasks testing scientific literacy (Koršňáková, 2008). Nowadays, after 10 years, school documents for the first time in history of reformed education in Slovakia have declared scientific literacy as a goal of science education. We therefore focused attention on the potential of biology textbooks for the fifth grade of elementary school to develop students´ science inquiry skills, which is an important part of scientific literacy. We found out that the textbook in terms of scientific literacy properly develops none of the six basic science inquiry skills. The book in some regards develops observation, communication and classification; while measurement, reasoning and predicting are not developed enough. Presented textbook does not have the potential to develop integrated science inquiry skills, which in the fifth grade cover creation of data tables, experimentation, forming conclusions and generalizations.

PEDAGOGIKA.SK, 2016, Vol. 7 (No 4: 215-240)

Key words: scientific literacy, competence, basic science inquiry skills, integrated science inquiry skills, biology for the fifth grade of elementary school

Stiahnuť celý článok v PDF