Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Ondrejkovič, Peter: Sociálny a kultúrny kapitál ako sociálne hodnoty, normy a ciele vo výchove a vzdelávaní


Anotácia: Podľa teórie Pierra Bourdieua sa kapitál vyskytuje v troch najvýznam-nejších podobách: v podobe ekonomického, kultúrneho a sociálneho kapitálu. Kultúrnemu kapitálu je nevyhnutné venovať sa z pohľadu cieľov výchovy a vzdelávania (edukácie). Z hľadiska výchovy a vzdelávania si nemalú pozornosť zasluhuje aj sociálny kapitál, ako celok aktuálnych i potenciálnych vzťahov, ktoré spočívajú na príslušnosti k určitej skupine a vystupujú ako zdroje. Teóriu ekonomického, kultúrneho a sociálneho kapitálu rozvíjajú dnes viaceré významné osobnosti vedeckého života a mala by sa stať predmetom pozornosti i pedagogiky.
PEDAGOGIKA.SK, 2011, ročník 2, č. 4: 228-246

Kľúčové slová: sociálny, kultúrny, ekonomický a humánny kapitál, ciele výchovy a vzdelávania, pedagogika.

Social and Cultural Capital as Social Values, Norms and Goals in Education. According to the theory of Pierre Bourdieu, the capital appears in three major forms: (1) economic, (2) cultural and (3) social capital. Cultural capital must be considered from the perspectives of goals of education. Also, social capital must be paid attention to because it constitutes a whole of current and potential relationships of members in a particular social group and act as a resource. The theory of economic, cultural and social capital is being developed today by several prominent scientists and, therefore, it should become a focus of the Sciences of Education.
PEDAGOGIKA.SK, 2011, Vol. 2. (No. 4: 228-246)

Key words: social, cultural and human capital, goals of education, sciences of education.

Stiahnuť celý článok v PDF