Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Petrová, Gabriela, Kozárová, Nina: Psychodidaktické ponímanie jazykového vzdelávania dospelých


 

Anotácia: Psychodidaktické témy, ktoré orientujú svoju pozornosť predovšetkým na vzdelávací kontext, boli v poslednej dobe rozpracované v mnohých teoretických a výskumných publikáciách. Dané témy sú prepojené so všeobecnou didaktikou, didaktikou individuálnych predmetov, lingvistikou, pedagogickou psychológiou, antropológiou, neurovedou. Vzhľadom na to, že psychodidaktický kontext edukácie je širokospektrálna a interdisciplinárna téma, súčasný príspevok sa zaoberá problematikou psychodidaktických aspektov v kontexte vyučovania a učenia sa cudzích jazykov dospelými jednotlivcami.
Dobrí lektori sa snažia neustále hľadať a zdokonaľovať spôsoby, ako pomôcť účastníkom vzdelávania rozvíjať ich kľúčové kompetencie. Podpora lektorov má šancu byť úspešná, najmä vtedy, ak je systematická, vrátane vysoko kvalitnej teoretickej prípravy. Cieľom je upriamiť pozornosť na teoretické poznatky a používanie psychodidaktických aspektov počas cudzojazyčného vzdelávania dospelých.

PEDAGOGIKA.SK, 2018, ročník 9, č. 2: 65-75

Kľúčové slová: psychodidaktika, konštruktivizmus, vzdelávanie dospelých, informácie, vedomosti, štruktúrovanie.

Psychodidactic perception of adult language learning. Psychodidactic themes, which focus their attention primarily on the educational context, have been recently elaborated in many theoretical and research publications. The themes are linked to general didactics, didactics of individual subjects, linguistics, pedagogical psychology, anthropology, neuroscience. Because of that the psychodidactic context of education is a broad-spectrum and interdisciplinary topic, the present contribution deals with the issue of psychodidactic aspects in the context of teaching and learning of foreign languages by adult individuals. Good lecturers are constantly seeking and improving ways to help learners develop their key competencies. Support for lecturers has a chance to be successful, especially if it is systematic, including high-quality theoretical training. The aim is to draw attention to theoretical knowledge and the use of psychodidactic aspects during adult foreign language education.

PEDAGOGIKA.SK, 2018, Vol. 9 (No 2: 65-75)

Key words: psychodidactics, constructivism, adult education, information, knowledge, structure.

Stiahnuť celý článok v PDF