Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Rodina a jej dôvera k škole (Jana Majerčíková)


Anotácia: Rodina a rodičia sa stávajú aktívnejšími prvkami činnosti školy, viac sa uvažuje o rozvíjaní vzťahu rodiny a školy. Tento jav je súčasťou širších spoločensko- politických zmien a ich dôsledkov, ktoré sa udiali v našej spoločnosti za posledných 20 rokov. Výraznými premenami prešla naša spoločnosť, teda i škola a rodina ako jej subsystémy. V príspevku sú charakterizované možné podoby súčasnej rodiny od tradičnej cez modernú až po postmodernú. V jeho ťažiskovej časti sa autorka pokúša hľadať a identifikovať prístupy k chápaniu mnohorozmernosti vzťahu rodiny a školy a na ich základe ho špecifikovať. Vzťah rodiny a školy možno vnímať a potom i hodnotiť ako vzťah na úrovni sociálnych inštitúcií, na úrovni sociálnych organizácií a na úrovni osôb. V ďalšej časti je pozornosť venovaná dôvere ako sociologickej kategórii, ktorá je u nás viac pertraktovaná v súvislosti s meniacimi sa podmienkami modernej spoločnosti, t.j. v čase, keď sme ju začali postrádať. V záverečnej časti autorka predkladá tézu o tom, že o dôvere je potrebné premýšľať aj pri rozvíjaní partnerského vzťahu medzi rodinou a školou.

PEDAGOGIKA.SK, 2011, ročník 2, č. 1: 9-27

Kľúčové slová: rodina, škola, (post)modernita, vzťah rodiny a školy, učiteľ, rodič, dôvera

Stiahnuť celý článok v PDF