Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Šmajdová Búšová, Katarína: Návrh vymedzenia cieľo a obsahu výchovnej práce v profesionálnej rodine


Anotácia: Profesionálna rodina je v súčasnosti jednou z najaktuálnejších tém, ktoré sa rozoberajú v rámci náhradnej, a teda aj ústavnej starostlivosti. Napriek tomu, že sa tejto problematike venuje značná pozornosť, väčšina úvah a vymedzení sa týka legislatívneho a organizačného hľadiska jej zabezpečovania. Oblasť pedagogiky sa v tomto smere berie ako samozrejmosť, ktorá momentálne nie je „podstatná“. Aj z toho dôvodu je uvedený príspevok zameraný hlavne na výchovu v profesionálnej rodine. Rozoberáme v ňom špecifiká podmienok výchovy v profesionálnej rodine a zároveň ponúkame návrh vymedzenia cieľov a obsahu výchovnej práce pre profesionálnych rodičov. Ako východisko nám poslúžila rodinná výchova. Naše teoretické závery podopierame výsledkami z terénneho výskumu v profesionálnych rodinách.
PEDAGOGIKA.SK, 2012, ročník 3, č. 1: 32-48

Kľúčové slová: profesionálna rodina, rodinná výchova, ústavná starostlivosť, podmienky výchovy, ciele a obsah výchovnej práce v profesionálnej rodine.

Setting Aims and Content of Surrogate Education in the Professional Family. Professional family is one of the most discussed topics within the surrogate care including the institutional care. In spite of paying much attention to this topic by professionals, most of the thinking concentrates on legislative and organisational aspects of this care only. Educational aspects in this care are taken as self-evident, and are said to be „unimportant“. The aim of this paper is to fill in the gap by concentrating specifically on education in the professional family. Conditions of education in the professional family are analyzed and aims and content of this education for professional parents is proposed. The theory described is based on family education theory and on the findings of author’s empirical research in professional families.
PEDAGOGIKA.SK, 2012, Vol. 3, (No. 1: 32-48)

Key words: professional family, family education, institutional care, conditions of education, aims and content of education in the professional family.

Stiahnuť celý článok v PDF